Barns och ungas plats i familjevåldets responsnätverk – en explorativ studie.

Huvudsökande: Margareta Hydén, professor, Linköpings universitet.

Även om våld inom familjen sker utan några vittnen närvarande, äger det inte rum i ett socialt vakuum, Våld i nära relationer är en social händelse som äger rum i en specifik kontext, bestående av familj, släkt, vänner och grannar dvs. de sociala relationer mellan människor som brukar beskrivas som sociala nätverk. Nätverkets medlemmar responderar på våldet och formar ett responsnätverk. Barnen har en speciell plats i detta nätverk. Genom att ur ett barnperspektiv studera barnens plats i responsnätverket och undersöka hur de sociala nätverken är strukturerade som responderar på våldet på ett för barnet optimalt sätt, syftar projektet till att tillföra ny kunskap för att utveckla nya metoder. I studien planeras fem kvinnor med flera barn och med nätverk med flera medlemmar som vill medverka i intervjuer. Genom de olika intervjuerna kommer olika bilder av responsnätverket att växa fram.