Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte. DS 2015:49

Remissvar från Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslagen i sin helhet.

Föredragande i ärendet har varit Åsa Landberg och Linda Jonsson.

2015-01-19

Cecilia Sjölander
Generalsekreterare
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

Sedan straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte trädde i kraft 1 juli 2009 har få polisanmälningar lett till åtal. Utredningen konstaterar att straffbestämmelsens komplicerade konstruktion och låga straffvärde hindrar en effektiv tillämpning.

Utredningen föreslår att brottsbeteckningen ändras till åtgärd för att möta barn i sexuellt syfte  och att maximistraffet höjs från fängelse i ett år till fängelse i två år. Den föreslår även ett utvidgat straffansvar, som inträder redan då den vuxne föreslår eller kommer överens med barnet om ett möte med syfte att utsätta barnet för sexualbrott. Utredningen konstaterar också att andra straffbestämmelser kan användas i större uträckning än de gör idag, till exempel sexuellt ofredande och försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser