Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Remissvar Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU:2015:69)

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har sedan 2006 arbetat för att ta fram och sprida kunskap om situationen för barn med skyddade personuppgifter.  I utredningen saknar vi sådan kunskap. Det finns ett särskilt avsnitt som behandlar barn, men i utredningen som helhet fattas såväl barns perspektiv som ett barnrättsperspektiv på vad skyddade personuppgifter innebär i praktiken. Vi saknar barns röster och barns perspektiv på att leva med skyddade personuppgifter.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker i stort förslagen men vill komplettera utredningens förslag i några avseenden. Vi välkomnar att förslagen kommer att stärka skyddet, ge större möjligheter för stöd och underlätta vardagen för barn och föräldrar med skyddade personuppgifter.

Särskilt positivt är att beslutet om skyddad folkbokföring gäller tills vidare, att socialnämnden kan ansöka om skyddad folkbokföring för barn i vissa fall och att Polismyndigheten ska få i uppdrag att ansvara för samordningen av arbetet med skydd för förföljda personer.

7.6.9 Kombination av fingerade personuppgifter och vårdnads- och umgängesrätt

Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar utredningens bedömning att fingerade personuppgifter inte ska kombineras med vårdnad och umgänge för/med den förälder som barnet och boendeföräldern ska skyddas emot. Men vi vill gå längre och föreslå att huvudregeln ska vara att inte heller skyddad folkbokföring ska kunna kombineras med vårdnad och umgänge för/med den förälder som barnet och boendeföräldern ska skyddas emot och att risken för att ett barn far illa måste få företräde framför vårdnad och umgänge av/med den förälder som utgör en sådan risk.

Det innebär att beslut om skyddad folkbokföring för barn måste bygga på en grundlig utredning där även barnet kommer till tals. Om frågan behöver utredas vidare föreslår vi att utredningen som ska utvärdera 2006 års vårdnadsreform får specifika tilläggsdirektiv om detta.

8.6.10 Personer med skyddad folkbokföring ska få stöd av Skatteverket

Om Skatteverket ska stå för stödet till personer med skyddad folkbokföring måste det gälla även barn. Det kräver att Skatteverket rekryterar personal med barnkompetens och utbildar dem i de särskilda villkor som gäller för barn med skyddade personuppgifter. Sker ingen sådan rekrytering är inte Skatteverket en lämplig instans för att stötta barn och föräldrar med skyddad folkbokföring.

8.6.11 Biträde av Polismyndighet och uppgifter från socialnämnden

I utredningen om skyddad folkbokföring måste alla personer som omfatta av beslutet ha rätt att komma till tals. Det gäller även barn, och deras åsikter måste tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Att så sker måste säkerställas, och en utredning där barn inte haft möjlighet att komma till tals (om de uppnått tillräcklig ålder), eller där en analys av barnets situation saknas, kan inte godkännas.   Det innebär att den personal som genomför utredningarna måste ha kompetens för att samtala med barn och att värdera de uppgifter som kommer fram.

8.6.13 Skatteverket ska underrätta inflyttningskommunen om skolpliktiga barn med skyddad folkbokföring.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget att skatteverket ska underrätta kommunen om skolpliktiga barn med skyddad folkbokföring. Vi delar inte utredningens bedömning att det saknas skäl att införa en skyldighet för Skatteverket att informera socialnämnden om att ett barn i kommunen tilldelats skyddad folkbokföring. Vi föreslår att en sådan skyldighet införs, så att socialnämnden kan erbjuda stöd och, när behov finns, kan inleda utredning om barnets behov av skydd och stöd.

Ärendet har beretts av Åsa Landberg.

 

2015-11-27

Cecilia Sjölander
Generalsekreterare
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Ladda ner som PDF här: Remissvar Ökad trygghet för hotade och förföljda personer

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser