Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Ny rapport om sexuella övergrepp mot barn

Det gäller en av fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014

Det gäller 1 av 5

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har med hjälp av forskare från Linköpings och Lunds universitet haft möjligheten att fråga ett representativt urval av närmare 6 000 gymnasieelever om deras erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten. Det ger oss en unik möjlighet att dra slutsatser, att generalisera och att svara på frågor.

Hur många barn i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering? Hur mår de? Vem har de berättat för och vilket stöd har de fått?

Resultaten bygger på vad eleverna själva valt att berätta. Eftersom samma frågor ställts vid flera undersökningar går det att jämföra svaren med tidigare år.

Det här är den tredje stora undersökningen som gjorts om av samma forskargrupp. De tidigare undersökningarna genomfördes 2004 och 2009. Det gör att vi kan jämföra svaren och se utveckling över tid. Den här skriften sammanfattar delar av undersökningen från 2014.

Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar skapar ett stort lidande för alla de som utsätts, och risken för ohälsa och psykosociala problem ökar. Föräldrar, syskon, släktingar och vänner påverkas också starkt. Sexuella övergrepp medför dessutom stora kostnader för samhället, till exempel för socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan och rättssystemet.

Svaren vi fått är värdefulla och kan ligga till grund för att planlägga och organisera arbetet mot sexuella övergrepp mot barn under de närmaste åren.

Barnkonventionen slår fast att varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. Trots det lyckas vi inte skydda varje barn. Varje enskilt barn som utsätts för sexuella övergrepp innebär ett misslyckande. De barn som har utsatts behöver identifieras och ska erbjudas skydd, upprättelse och rehabilitering.

Sexuella övergrepp kan och ska förebyggas, och arbetet med att förebygga ska bygga på kunskaper och fakta.

Ladda ner eller beställ rapporten i sin helhet här

Den som är intresserad av att läsa mer om resultaten eller om hur undersökningen är upplagd, kan ta del av den fullständiga rapporten, Unga, sex och internet – i en föränderlig värld

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser