Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård – uppföljning av 105 barn

I denna studie har 105 skolbarn, placerade i familjehem jämförts med 420 matchade, icke samhällsvårdade kontrollbarn från samma skolklass. Studien omfattar 120 barn i åldern 0–18 år från arton kommuner i Skåne och Kronobergs län.

Författare; Stefan Kling och Ingemar Nilsson

Barnen läkarundersöktes under perioden september 2010 till och med augusti 2011 i samband med att deras behov av skydd eller stöd utreddes av socialtjänsten enligt 11 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) och att socialtjänsten ansåg att det fanns behov av en läkarbedömning.

Orsakerna till att en läkarbedömning efterfrågades har inte undersökts, och resultaten ska inte tolkas som en beskrivning av den procentuella fördelningen av fysisk och psykisk hälsa bland alla barn vars behov utreds av socialtjänsten. Läkarundersökningarna genomfördes enligt anvisningarna i utrednings- och dokumentationssystemet Barns behov i centrum (BBIC).

Barn placerade i familjehem var hörseltestade, ryggundersökta och vaccinerade i signifikant lägre grad jämfört med klasskamraterna trots att en stor majoritet av barnen hade varit placerade under lång tid. Vid läkarundersökningarna konstaterades hög grad av såväl fysisk som psykisk ohälsa. Totalt remitterades vartannat undersökt barn för fortsatt utredning och vård till somatisk mottagning eller till barn- och ungdomspsykiatri (BUP).

Av de barn som remitterades hade 80 procent fysiska symtom. Många barn behövde flera remisser. Sammanlagt skrevs 99 remisser för 61 barn. Som grupp uppvisade de läkarundersökta barnen en stor sårbarhet och det går inte att bortse från risker för allvarlig framtida fysisk och psykisk ohälsa för många av barnen.

Det är därför särskilt allvarligt att de hälsovårdande verksamheterna inte har nått dessa barn eller undersökt deras situation och behov tillräckligt väl innan socialtjänsten inledde utredning. Det behövs effektivare arbetssätt för att bevaka hälsan hos barn som inte har vuxna som kan stödja och företräda dem så att de inte ska riskera att bli utan den hälsovård som är avsedd för alla barn. I det sammanhanget är det viktigt att uppmärksamma sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa.

Resultaten understryker också vikten av att socialtjänsten får ett tydligt och användbart stöd i BBIC för att undersöka barnens fysiska och psykiska hälsa inför en placering.

Tidigare studier och uppföljningar har visat att barn som har varit i samhällsvård löper stora risker för att utveckla fysisk och psykisk ohälsa och att deras behov inte uppmärksammas och tillgodoses tillräckligt väl trots det särskilda ansvar som samhället tagit på sig för dem genom placeringen. Denna studie visar att det dessa problem ofta också är aktuella innan en utredning inom socialtjänsten blir aktuell eller att en placering beslutas.

Rapporten ger tre konkreta förslag på hur de familjehemsplacerade barnens hälsa kan följas upp av socialtjänsten och därmed bidra till en likvärdig och god hälsovård:

  1. Checklista att användas inom socialtjänsten i mötet med barnet och hälsovården
  2. Hälsodeklaration att användas tillsammans med BBIC-dokumentationssystem
  3. Hälsokort som innehåller viktig information om barnets hälsa och som bör följa barnet under placeringen i familjehemsvården.

Ladda ner rapporten i sin helhet här: Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård

Kontaktuppgifter författarna

Stefan Kling, leg.läkare, barnläkare och specialist i skolhälsovård
Verksamhetschef medicinska Elevhälsan, Malmö stad
stefan.kling@malmo.se
Tel 070 5253871

Ingemar Nilsson, leg. psykolog
Preventionscentrum i Skåne
Ingemar.nilsson@preventionscentrum.se
Tel 040 6190501

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser