Mönster av våld i hemmet ur barnens perspektiv

Projektansvarig: Åsa Cater, docent, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.

Syftet med studien är att bidra till fördjupad förståelse om de olika mönster av våld i hemmet som barn kan uppleva och beskriva.

Frågeställningar:
1) Hur tillämpbara är våldstypologier för att förstå barns upplevelser av våld i hemmet?
2) Vilka våldstypologier kan identifieras i barns beskrivningar av det våld i hemmet de upplevt?

För att besvara syftet används ett redan insamlat material av tio intervjuer med barn mellan 8 och 12 år som upplevt våld i hemmet och bott på kvinnohus.