Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

En politik för barns bästa eller familjepolitik?

Målkonflikter i socialtjänstens arbete med utsatta barn

Projektansvarig: Maria Heimer, fil.dr., Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

I den sociala barnavården framträder en grundläggande paradox: Föräldrars delaktighet prioriteras framför barns delaktighet inom socialtjänsten då barn riskerar att fara illa på grund av sina föräldrar och brister i hemförhållande.

Projektet syftar till att belysa denna paradox där effekten kan bli att barn som far illa inte får hjälp. Den principiella frågan som ställs är hur demokratiserings- strävanden att öka föräldrars brukarinflytande påverkar barns rätt till delaktighet.

Studien lyfter fram barn och ungas egna berättelser. Ett av studiens huvudbidrag är att för den operativa verksamheten utveckla valida indikatorer på barns delaktighet utifrån ett barn-som-brukare perspektiv. Slutsatserna berör om det huvudsakligen är professionen som behöver utveckla bättre metoder eller om socialsekreterare följer lagstiftarens intentioner och det är på den politiska nivån som förändringar främst behöver ske där demokratiseringsreformer också utsträcks till gruppen barn som brukare av välfärdstjänster.

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser