Att växa upp med missbrukande föräldrar

– livshistorier, strategier, vändpunkter och stödbehov

– en kvalitativ longitudinell studie

Projektansvarig: Ulla Forinder, docent, Socialhögskolan, Stockholms universitet.

Projektet avser en longitudinell kvalitativ studie med analyser av ett material från Thomas Lindsteins välkända forskningsprojekt kring Ersta Vändpunkten.

Syftet är att generera ny kunskap kring hur barns upplevelser av missbruk i familjen formar uppväxten och klivet in i vuxenvärlden. En nödvändig kunskap både för att kunna utveckla de befintliga och för att skapa nya åldersanpassade stödinsatser för barn och unga vuxna.