Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barn som flyttas i offentlig regi

Kort redovisning av forskningsprojektet Stabilitet i samhällsvård för barn – en studie om sammanbrott och återplaceringar som beviljades forskningsanslag av Barnhuset 2010.

 

Barn som placeras i familjehem eller på institution ska erbjudas en solidare tillvaro än vad de hade i hemmiljön. Trots det kantas samhällsvård för barn av instabilitet och nya uppbrott.

Detta forskningsprojekt har studerat instabilitet i samhällsvård för barn i form av sammanbrott och planerade byten av vårdmiljöer. Sammanbrott innebär att ett barns placering avbryts plötsligt och oplanerat medan planerat byte av vårdmiljö betyder att socialtjänsten planerat barnets flytt. Projektet baseras på två olika typer av studier. Den ena studien omfattar en granskning av socialtjänstakter för 213 barn som påbörjade 317 placeringar i Västernorrlands län 2005 och 2006. Den andra studien omfattar intervjuer med familjehemsföräldrar, barn, socialsekreterare och biologiska föräldrar. Hittills har 12 barn och 8 familjehemsföräldrar intervjuats om deras erfarenheter av instabilitet. Under hösten 2013 kommer även socialsekreterare och biologiska föräldrar att intervjuas.

Eftersom tidigare forskning fokuserat på sammanbrott, som är vanligast förekommande för tonåringar, har samhällsvården för barn som ännu inte nått tonåren beskrivits som mer stabil. Detta forskningsprojekt tyder dock på att barn i olika åldrar upplever olika typer av instabilitet. Vanligaste skälet till avslut av placeringar för förskolebarn (0-6 år) var planerade byten av vårdmiljöer (40 %), för skolbarn (7-12 år) att behovet av vård upphört (53 %) och för tonåringar (13-17 år) sammanbrott (47 %).

Ur barnens perspektiv får instabilitet utifrån såväl sammanbrott som planerade byten av vårdmiljöer betydelse för vårdens kvalité, då båda typerna av instabilitet förknippas med svåra känslor. Hur svårt barnen upplevde en flytt från ett familjehem eller en institution berodde på barnens relation till sina vårdgivare. Barnen beskrev att en planerad flytt från en vårdmiljö som de trivdes i var svårare än ett sammanbrott från en vårdmiljö barnen ville flytta från. Detta visar på vikten av att minska även planerade byten av vårdmiljöer för barn.

De skäl barnen beskrev till att placeringar avbröts i form av sammanbrott var att de inte passade in hos sina vårdgivare, att de utsattes för missförhållanden i vårdmiljön eller att de agerat med ett normbrytande beteende. Familjehemsföräldrar beskrev i sin tur att bristande information om barnens behov samt sporadisk kontakt med och bristande stöd från socialtjänsten var skäl till sammanbrott. Aktstudien visade, som tidigare forskning pekat på, att faktorer associerade med högre sannolikhet för sammanbrott var att barn hade ett våldsamt beteende eller var tonåring. I intervjustudien beskrev barnen att normbrytande beteenden utvecklades i interaktion med andra och som en reaktion på den situation de befann sig i. I vissa fall upplevde barnen att utåtagerande beteende var det enda sättet för dem att få flytta från en placering de inte trivdes i.

Barnen som deltog i intervjustudien uttryckte en tydlig önskan om nära och trygga relationer till föräldrar, familjehemsföräldrar, institutionspersonal och socialsekreterare. Föräldrarnas problematik, barnens upprepade byten av vårdmiljöer samt återkommande byten av socialsekreterare försvårade dock kontakten med de vuxna som var ämnade att dela på ansvaret för dem. Både barn och familjehemsföräldrar pekade på vikten av att socialtjänsten erbjuder stöd för barn och vårdgivare att behålla kontakten efter avslutad placering.

Här kan du ta del av hela avhandlingen

Publicerat inom projektet:

Khoo, E., Skoog, V. & Dalin, R. (2012). In and Out of Care. A profile and analysis of children in the out-of-home care system in Sweden. Children and Youth Services Review, 34(5), 900-907.

Khoo, E. & Skoog, V. (2013). The road to placement breakdown: Foster parents’ experiences of the events surrounding the unexpected ending of a child’s placement in care. Qualitative Social Work, Published online before print February 14, 2013, doi: 10.1177/1473325012474017.

Skoog, V., Dalin, R., Rönnbäck, E. & Khoo, E. (2012). Instabilitet i samhällsvård för barn. Socionomens forskningssupplement, 31, 34-43.

Skoog, V.  (2013). Barns upplevelser av instabil samhällsvård. Socialvetenskaplig tidskrift, 1, 35-52.

Skoog, V. (2013). Barn som flyttas i offentlig regi: En studie av förekomst och upplevelser av instabil samhällsvård för barn. Doktorsavhandling, Umeå Universitet, Institutionen för socialt arbete.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser