Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barnhuset har beviljats medel för att bedriva försöksverksamhet med samverkansteam

Regeringen har beviljat Barnhuset medel för att bedriva en försöksverksamhet med tvärprofessionellt stöd till föräldrar och barn i samband med konflikt eller separation, i form av samverkansteam.

Barnhuset har fått i uppdrag att bedriva en försöksverksamhet i fem pilotkommuner med tvärprofessionellt samordnat stöd till föräldrar och barn i samband med konflikt eller separation, i form av samverkansteam. Syftet är också att identifiera, anpassa och pröva olika former av stödinsatser.

Inom ramen för projektet kommer barnets perspektiv och barnets rätt till information och delaktighet särskilt att beaktas. Ett område är att utveckla nya arbetsmodeller för hur man kan förmedla och synliggöra barnets situation och önskemål.

Syftet med arbetet är att genom tvärprofessionellt samarbete i samverkansteam, erbjuda föräldrar och barn ett mer samordnat stöd i samband med separationer. Fokus ska vara att så långt som möjligt minska skadeverkningarna som föräldrarnas konflikter kan få för barn och bidra till att barnet får en trygg relation till sina föräldrar. I varje kommun bildas samverkansteam för att gemensamt erbjuda familjer ett samordnat stöd och insatser med utgångspunkt från det regelverk som gäller för respektive verksamhet.

De olika verksamheternas roller och ansvar regleras genom en överenskommelse. Fokus ska ligga på insatser som är förebyggande för att undvika eller begränsa att konflikter mellan föräldrarna eskalerar eller förvärras.

I varje kommun där försöksverksamheten genomförs ska en lokal samordnare tillsättas. Dessa samordnare kommer få ersättning genom projektet. Deltagarna i samverkansteamet ska inom ramen för försöksverksamheten få ta del av utbildningsinsatser på Stiftelsen Allmänna Barnhusets bekostnad. Barnhuset kommer dessutom tillsätta en nationell samordnare, som stöttar de lokala samordnarna och leder projektet.

Barnhuset kommer även ansvara för att projektet utvärderas av forskare och för att erfarenheter från projektet sprids under år 2017. Projektet kommer bedrivas i dialog med Socialdepartementet.

Utvecklingsarbetet planeras pågå 2014-2017.

Läs hela regeringsbeslutet här (PDF)

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser