Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Upplevelsen av sammanbrott vid samhällsvård av barn

Ansökan gäller ett fortsättningsanslag till ett projekt som tidigare beviljats medel. I familjehemsvård är det barnet som står i centrum och ansvaret delas mellan socialtjänsten, familjehemmet och föräldrarna. Med sina olika erfarenheter kan dessa fyra berörda grupper ge den information som krävs för att skapa en helhetsförståelse av hur sammanbrott upplevs. Studiens syfte är att, utifrån projektets frågeställningar, belysa hur sammanbrott i samhällsvård upplevs av barnen, föräldrarna, familjehemsföräldrarna och socialsekreterare.

Kvalitativa djupintervjuer med socialsekreterare, barn, biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar kommer att genomföras för att erhålla beskrivningar av upplevelse kopplade till sammanbrott. Intervjuer genomförs med 40 informanter (8 barn under 12 år, 8 barn mellan 12 och 16 år, 8 biologiska föräldrar, 8 familjehemsföräldrar och 8 socialsekreterare).

Studien förväntas ge värdefull kunskap om vilka upplevelser och konsekvenser sammanbrott får för de berörda och om stöd (och i så fall vilket) behövs då sammanbrott är oundvikligt. Studien förväntas öka förståelsen för innebörden av detta komplexa och vanligt förekommande fenomen samt tillföra kunskap inom ett område där kunskapsluckor finns.

Studiens resultat förväntas ha ett värde för såväl praktiskt socialt arbete som forskning. Barnen står i centrum för social barnavård och är trots det fortfarande ofta frånvarande i forskning. Förhoppningsvis kan denna studie ha betydelse för att barn integreras i forskning och ges möjlighet att delge sin upplevelse.

Läs mer här

Projektfakta

Projektansvarig: Viktoria Westerberg, socionom, Forskningsenheten, FoU Västernorrland.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser