Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Tvångsvårdade flickor i låst vård. En kartläggande studie om tidsmässiga förändringar, placeringsorsaker samt flickors egna erfarenheter av vården

Projektet syfte är att beskriva och analysera vård av flickor vid låsbara SiS-institutioner med avseende på utvecklingstendenser över tid, placeringsskäl samt flickors egna erfarenheter av vårdformen. Av de runt 1000 ungdomar som varje år placeras i låst vård vid de statliga särskilda ungdomshemmen är en dryg tredjedel flickor ( jämför i Danmark 10%).

Flickorna är emellertid inte alls i lika hög utsträckning som pojkarna placerade på grund av kriminalitet, utan framför allt på grund av det som i lagen kallas ”annat socialt nedbrytande beteende”. Då de särskilda ungdomshemmen är utformade framför allt för att hantera pojkar med kriminell problematik väcker detta en rad frågor; såsom vad ökningen av flickplaceringar beror på och i vilken utsträckning denna institutionsvård är en lämplig vårdform för flickor utan kriminalitetsproblematik.

Tanken med denna studie är att genomföra en pilotstudie inför en planerad nordisk komparativ studie av flickor i låst institutionsvård. I föreliggande studie avses dels att kartlägga flickplaceringar vid SIS genom att mer systematiskt analysera utvecklingen över tid (bland annat om det finns kopplingar till utvecklingen av sluten vård för denna grupp inom psykiatrin), socialtjänstens bevekelsegrunder för dessa placeringar samt – inte minst – flickors erfarenheter av sådan vård.

Ett grundläggande antagande i studien är att det kan finnas en konflikt i samhällets försök att hantera och behandla utsatta flickor i ett system främst skapat för pojkar. En sådan utgångspunkt förutsätter ett genusperspektiv där såväl individers förutsättningar och behov, som samhälleliga strukturer, förstås som könade.

Studien består av tre delar;

1. Inhämta data från främst Socialstyrelsens nationella statistik för att få en övergripande bild av hur placeringar av flickor vid de särskilda ungdomshemmen sett ut över tid.

2. Intervjuer med 4 6 socialsekreterare om hur de resonerar när de väljer SiS vård i de fall kriminalitet inte dominerar

3. Intervjuer med flickor som varit placerade utifrån deras egen upplevelse av vad de anser vara sin huvudproblematik, deras uppfattning om hur socialtjänsten beskriver och bedömer deras problem och behov samt hur de upplever att institutionspersonalen beskriver och bedömer deras problem och situation.

Projektfakta

Projektansvarig: Stefan Wiklund, docent, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser