Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Spädbarnsproblem – en uppföljningsstudie

Projektet gäller ett fortsättningsanslag och avser en uppföljningsstudie av en tidigare genomförd randomiserad studie om effekter av tidig mor – barnpsykoterapi. I denna studie följs barnen upp vid 4,5 års ålder och behandlingens långtidseffekter undersöks. Studien är unik då endast få strikt randomiserade och kontrollerade studier har gjorts i Sverige och än färre långtidsuppföljningar. Det finns därför liten kunskap om ifall ”det lönar sig” att satsa på de spädbarnsbehandlingar som utförs.

Störningar i mor – barnrelationen förekommer hos c:a 10 % och har visats ge långtidseffekter på moderns och barnets hälsa. Vi har idag kunskap om vikten av tidiga preventiva insatser för att minska både mammors och spädbarns lidande.I studien undersöks en metod, mor spädbarnspsykoanalytisk behandling. Den har likheter med de samspelsmetoder som används vid många svenska spädbarnsverksamheter. Metoden vilar på psykodynamisk grund och ser både barnet och mamman som aktörer i relationsstörningen. Den kan utövas av speciellt utbildade terapeuter och bör därför på sikt kunna få spridning över landet.

2012

Detta är en ansökan om fortsättningsanslag och avser en uppföljningsstudie av en tidigare genomförd randomiserad studie om effekter av tidig mor – barnpsykoterapi. I denna studie följs barnen upp vid 4,5 års ålder och behandlingens långtidseffekter undersöks. Studien är unik då endast få strikt randomiserade och kontrollerade studier har gjorts i Sverige och än färre långtidsuppföljningar. Det finns därför liten kunskap om ifall ”det lönar sig” att satsa på de spädbarnsbehandlingar som utförs.

Störningar i mor – barnrelationen förekommer hos c:a 10 % och har visats ge långtidseffekter på moderns och barnets hälsa. Vi har idag kunskap om vikten av tidiga preventiva insatser för att minska både mammors och spädbarns lidande. I studien undersöks en metod, mor-spädbarnspsykoanalytisk behandling. Den har likheter med de samspelsmetoder som används vid många svenska spädbarnsverksamheter. Metoden vilar på psykodynamisk grund och ser både barnet och mamman som aktörer i relationsstörningen. Den kan utövas av speciellt utbildade terapeuter och bör därför på sikt kunna få spridning över landet.

Barnhuset har tidigare bedömt studien som intressant och beviljade medel förra året. Studien förväntas kunna bidra med kunskap till både forskare och behandlare.

Projektfakta

Projektansvarig: Björn Salomonsson, med. dr, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Enheten för Barnpsykiatri, Stockholm.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser