Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Spädbarn i fängelse

Syftet med studien är att undersöka situationen för barn som medföljer sin förälder i anstalt och med utgångspunkt från denna kunskap utveckla interventioner för att säkerställa en god hälsa och utveckling hos barnen. Dessa interventioner ska utvecklas i samverkan med socialtjänst, kriminalvård och sjukvård.

Sverige fick en ny fängelselag 2010. I 2 kap 5 § ”Fängelselagen” (2010:610) står som följer: ”En intagen får medges att ha sitt spädbarn hos sig, om det kan anses vara till barnets bästa.” Fram till år 2010 har åldersgränsen på barnet varit 12 månader. I praktiken har det dock varit ovanligt att barn varit i anstalt under hela sitt första levnadsår, eftersom det i Sverige rått en princip att barn i möjligaste mån ska hållas utanför anstalterna.

Mellan åren 1999-2008 var i medeltal 6 barn i anstalt varje år. De sista två åren, 2009 och 2010, var antalet barn i anstalt 16 respektive 26. Det har således skett en stor ökning av antalet barn i anstalt. Lagstiftningens förändring som innebär att barn äldre än ett år kan vistas i anstalt samt att även fäder kan ta med sig sina barn under verkställighetstiden kan innebära att ännu fler barn i framtiden vistas sin första tid i livet i en fängelsekontext.

I studien undersöks bl.a. hur den psykiska och fysiska miljön ser ut för de barn som är placerade i anstalt, hur ofta barnet får gå ut, om barnet har någon möjlighet att träffa andra barn, hur fängelsekontexten påverkar barnet (till exempel låsta dörrar).

Tre forskningsmetoder kommer att användas i projektet: litteraturstudier, observationer och kvalitativa intervjuer. Urvalet består av samtliga barn som medföljer sin förälder i anstalt under år 2012 samt deras intagne mamma eller pappa. Intervjuer kommer också att genomföras med den personal inom kriminalvården, socialtjänsten och sjukvården som finns kopplade till de olika familjerna för att få kompletterande svar på mina forskningsfrågor.

Projektfakta

Projektansvarig: Anneli Björkhagen Turesson, fil dr, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Malmö Högskola.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser