Pilotprojekt för att utpröva ett anknytningsbaserat behandlingsprogram för späd- och småbarn till traumatiserade flyktingföräldrar

Ansökan gäller ett fortsättningsanslag till ett pilotprojekt med syfte att utifrån anknytningsteori och modern traumaforskning utpröva en etablerad behandlingsmetod, Marte Meo – samspelsbehandling, kompletterad med psykoedukativa samtal, på extremt traumatiserade flyktingföräldrar och deras små barn. Interventionen utvärderas enligt Emotional Availability Scale. Uppföljning görs genom fokusgrupp med föräldrarna för att erhålla deras upplevelse och uppfattning om metoden. Ytterligare uppföljning görs 1 år efter behandlingsinsats.

Både svensk och internationell forskning visar att flyktingföräldrar som utsatts för tortyr lider av PTSD (Posttraumatisk stressyndrom) eller uppvisar sk PTSS (nästan fullt utvecklad PTSD) och att barnen till de torterade föräldrarna också visar psykopatologiska symptom, som PTSD, nedstämdhet, kroppsliga ångestsymtom och beteendestörningar. Forskning visar också att barn till traumatiserade föräldrar uppvisar en desorganiserad anknytning. Det gäller oavsett vem av föräldrarna, modern eller fadern, som traumatiserats av krig och tortyr.

I Sverige finns ett stort behov av att utveckla omhändertagande och behandlingsinsatser för de barn och föräldrar där föräldrarna har med sig obearbetade trauman från tortyr och krig när de kommer till Sverige. Något program för behandling av späd och småbarn till flyktingföräldrar med traumatisk bakgrund finns idag inte i Sverige. I Nederländerna pågår behandlingsforskning kring denna grupp och i Norge planeras sådan behandlingsforskning.

Projektet förväntas öka uppmärksamheten inom MVC/BVC på risker med att otrygga anknytningsmönster kan utvecklas när en eller båda föräldrarna varit utsatta för krig och tortyr. Det förväntas också bidra till att påbörja formulering av ett behandlingsprogram som kan tillämpas av psykolog eller annan specialist inom barnhälsovården. Dessutom förväntas projektet ge underlag till ytterligare forskning kring effekter av ett preventionsprogram gällande anknytning mellan traumatiserade flyktingföräldrar och deras små barn.

Projektfakta

Projektansvarig: Monica Brendler, leg. psykoterapeut, Röda korsets Center för torterade flyktingar,Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa.