Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Pedagogisk gruppverksamhet som stöd till familjehemsplacerade barn och unga – deltagarnas erfarenheter

Syftet med studien är att undersöka familjehemsplacerade barn och ungdomars erfarenhet av att delta i en pedagogisk stödgruppsverksamhet och den betydelse barnen tillskriver deltagandet i gruppverksamheten. I studien undersöks också om deltagarnas psykiska hälsa påverkats.

I Helsingborg har en modell för stödgruppsverksamhet riktad till familjehemsplacerade barn utarbetats. Modellen kommer förutom i Helsingborg att prövas i Karlstad och Arvika. Studien kommer att inkludera barn som deltagit i dessa stödgruppsverksamheter och planeras genomföras med både kvalitativa och kvantitativa metoder. För att få kunskap om deltagarnas hälsa kommer etablerade självskattningsformulär att användas.

2012

Vikten av stöd och hjälp till familjehemsplacerade ungdomar har på senare tid lyfts fram. Studien avser att undersöka barn och ungas erfarenhet av att delta i en pedagogisk stödgruppsverksamhet med fokus på deras livssituation och med målsättning att öka deras känsla av sammanhang. Studien avser också att undersöka deltagarnas psykiska hälsa och känsla av sammanhang före och efter deltagandet.

I Helsingborg har en modell för stödgruppsverksamhet riktad till familjehemsplacerade barn utarbetats. Modellen kommer förutom i Helsingborg att prövas i Karlstad och Arvika. Studien kommer att inkludera barn som deltagit i dessa stödgruppsverksamheter och planeras att genomföras med både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Projektfakta

Projektansvarig: Ulla Forinder, docent, lektor, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Institution Health promotion, Göteborg

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser