När många vill ”hjälpa” till – Barn och ungdomar inom den sociala barnavårdens erfarenheter av interprofessionellt samarbete

Syftet med studien är att undersöka barn och ungdomars erfarenheter av att flera olika s.k. professionella är inblandade i att ”hjälpa” dem. Ett delsyfte är att placera den kunskap om barn och ungdomars erfarenhet av professionellas samarbete inom existerande teoretiska kunskapsfält om interprofessionellt samarbete. Frågeställningar handlar bl.a. om vilket handlingsutrymme barn och unga har när det gäller att påverka arbetsdelningen mellan inblandade professionella.

Studien kommer att vara av explorativ karaktär där ansatsen är att brett undersöka och belysa barn och ungdomars erfarenheter och upplevelse av interprofessionellt samarbete. Sammantaget kommer ca 30 barn eller unga intervjuas. Som metod används kvalitativa semistrukturerade barnintervjuer. För intervjuerna har kontakt etablerats med ett Barnahus och en av socialtjänstens utredningsenheter.

Studien förväntas ge ny kunskap om barns och ungas beskrivningar och upplevelser av interprofessionellt samarbete inom social barnavård. Denna kunskap kommer att diskuteras i förhållande till existerande teorier som rör interprofessionellt samarbete, där ett barnperspektiv kopplas ihop med de mer vanligt förekommande professions och organisationsteoretiska perspektiven. Studien kan i sin förlängning eventuellt bidra till att nya modeller för samarbete i den sociala barnavården utvecklas.

Projektfakta

Projektansvarig: Anette Bolin, Fil.dr. i socialt arbete, universitetslektor, Institutionen för Individ och Samhälle, Högskolan Väst, Trollhättan.

Ladda ner forskningsrapporten Bolin Sorbring 2014