Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Medling vid brott; en brottsförebyggande metod för unga i riskzon? En studie av ungdomars upplevelser av medling

Syftet är att studera brottsutsattas och gärningspersoners upplevelser av medling vid brott samt huruvida medling kan fungera som identitetsförändrande insats för unga i ”riskzon”, dvs. för unga som har begått och/eller utsatts för brott och som riskerar att begå brott eller utsättas för brott igen. Syftet är även att uppmärksamma medlingens organisation; vilken betydelse denna har för en lyckad medlingsprocess.

Studien genomförs med kvalitativ metod i form av deltagande observationer och intervjuer samt komplettering av en mindre enkätundersökning. Ca 20 (10+10) intervjuer med gärningspersoner och brottsutsatta kommer att genomföras vid två tillfällen dels i samband med första medlingsmötet, dels efter 3-6 månader. I studien ingår även att intervjua involverade professionella t.ex. polis, åklagare, socionomer m.fl.

Studien förväntas bidra med ny kunskap då medling är ett relativt nytt och outforskat forskningsområde.

Projektfakta

Projektansvarig: Anna Rypi, Fil.dr, lektor, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser