Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Hur uppmärksammas sociala förhållanden och psykosocial hälsa i barnavården? En journalstudie av omhändertagna barn

Studien syftar till

  • att undersöka hur psykosociala frågor noteras i och handläggs av sjuksköterskor och läkare enligt barnhälsovårdsjournalerna samt omfattningen av anmälningar till de sociala myndigheterna om barn som misstänks fara illa
  • att undersöka om och hur samverkan med socialtjänsten uttrycks i journalerna
  • att identifiera mönster i hälsobesök som föregår samhällsomhändertagande av ett barn
  • att finna underlag för utformning av kompetensutvecklingsprogram för personal inom barnhälsovården

Studien utgår från BHV journaler och sociala akter för familjehemsplacerade barn i Malmö. Materialet består av 223 barn mellan 0 och 16 år som bott mer än 3 månader i familjehem och inte vårdnadsöverflyttats. I studie kartläggs hur sociala förhållanden och psykosocial hälsa noteras i barnhälsovårdsjournalerna, om samverkan med socialtjänsten finns och om anmälan till socialtjänsten skett. Dessutom analyseras mönster i frekvens och innehåll för vårdkontakter före och efter omhändertagandet.

Som en av få arenor i Sverige för alla barn har BHV en unik möjlighet att tidigt identifiera och agera för barn som far illa. Projektet möjliggör ökad kunskap om hur BHV personal arbetar med utsatta barn. Framförallt saknas forskning om arbetet med sociala frågor. Studien är en del i ett avhandlingsarbete.

Projektfakta

Projektansvarig: Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser