Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Hinder och möjligheter för förskola och skola att ge utsatta barn stöd och skydd i samband med föräldrars tvister om vårdnad, boende och umgänge.

Syftet är att belysa hinder och möjligheter för förskola och skola att se, förstå och ge skydd och stöd till utsatta barn i samband med att föräldrar drar in förskolan och skolan i tvister om vårdnad, boende och umgänge. Detta relateras till frågan om kontakt och samverkan med socialtjänsten.

Syftet är även att med personal inom socialtjänst, förskola och skola samt en barnreferensgrupp söka rutiner och former för hur dessa frågor kan hanteras på ett bättre sätt till stöd och skydd för barnen.

Den pilotstudie som tidigare genomförts med stöd av Barnhuset visade att det är mycket vanligt att förskolor och skolor har erfarenhet av problem att hantera föräldrars tvister om barnen vid hög konfliktnivå. Föräldrars tvister kan på många sätt kan invadera förskola och skola så att barns utsatthet ökar.

Denna studie är upplagd i två steg;

1. Kvalitativ studie i två förskolor och två skolor. Förskolor och grundskolor väljs bland sådana som enligt tillgängliga uppgifter har erfarenhet av detta. I skolan läggs fokus på barn upp till 12 år då det främst är yngre barn som är föremål för föräldrars tvister och där hämtning och lämning vid umgänge är aktuellt.

I samma kommuner kontaktas de delar av socialtjänsten som involveras i denna typ av konfliktfyllda familjer. Intervjuer görs med socialarbetare inom social barnavård, kontaktsekreterare och familjerättsutredare.

2. Den andra delen består av konstruktiva dialoger om förslag till att hantera hinder och möjligheter i arbetet. Dialogerna förs inom respektive myndighet och i träffar mellan dem. Barnreferensgruppens synpunkter bidrar till diskussionen. Arbetet dokumenteras och analyseras successivt.

Projektet syftar till att fylla en kunskapslucka både vad gäller förskolors och skolors bemötande av barn som upplevt våld i familjen och när det gäller samverkansfrågorna i relationen socialtjänstens familjerättsliga del och förskola/skola.

Projektfakta

Projektansvarig: Elisabet Näsman, professor, Sociologiska Institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser