Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Hästunderstött socialt arbete – dess roll för ungdomar med behov av särskild omsorg och personal i en institutionell miljö.

Det finns idag kunskapsluckor om institutionsvård med ungdomar men även specifikt när det gäller hästunderstött socialt arbete på institution. Projektets syfte är att explorativt undersöka vilken roll det hästunderstödda sociala arbetet har för utsatta ungdomar med behov av särskild omsorg och personal i en institutionell miljö.

  • Hur används hästunderstött socialt arbete med ungdomar i en institutionell miljö?
  • Hur beskriver ungdomar och personal det hästunderstödda sociala arbetet?
  • Påverkar det hästunderstödda sociala arbetet relationen mellan klient och personal?

I Sverige finns ett tjugotal enheter där hästunderstött socialt arbete bedrivs, mestadels i enskild regi. Behandlingen riktas bland annat mot klienter med ätstörnings eller självskadeproblematik.

Valet att studera behandling där hästunderstött socialt arbete ingår grundar sig på att tidigare studier visar att klienter kan uppleva relationen till personalen när hästen är med på ett annat sätt än i de traditionellt institutionella miljöerna. Internationellt visar studier att interaktion med djur kan underlätta för människor.

I detta projekt har benämningen hästunderstött socialt arbete valts ut. Avsikten med Hästunderstött socialt arbete är att stödja och komplettera socialt arbete, inte att lära sig rida. Hästen används för att effektivisera det professionella sociala arbetet med klienten.

Kvalitativa intervjuer med klienter och personal inom verksamheten kommer att genomföras. Vid kvalitativa intervjuer ges möjlighet till att ställa följdfrågor på det som informanterna berättar om. Intervjuerna kommer att inrikta sig på vilken roll det hästunderstödda sociala arbetet har både kvalitativt för klienten och personalen men även för deras inbördes relation. I studien kommer även deltagande observationer att genomföras både vid centret där hästarna finns med, men även i den ordinarie verksamheten där det inte finns hästar närvarande. Observationerna kommer att videofilmas när samtycke till det ges.

Projektfakta

Projektansvarig: Catharina Carlsson, doktorand, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser