Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd (Ds 2013:70)

REMISSVAR

2013-12-18
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Dnr S2013/7395/FST

Sammanfattning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar förslaget till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utgår i sitt remissvar från ett barnrättsperspektiv och FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnhusets arbetar för att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik för att öka kompetensen hos de professionella som möter barn som lever i utsatta situationer Vårt svar bygger på den kunskap vi samlat i detta arbete.

Barnhuset ser mycket positivt på förslaget till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd. Vi ställer oss positiva till förslagen om ändringar i socialtjänstlagen (2001:543) samt förslaget till förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937).

Vi delar uppfattningen i promemorian om att regelbundna fritidsaktiviteter är en god skyddsfaktor mot utanförskap, är utvecklande och kan ge en känsla av delaktighet

Barnhuset vill särskilt lyfta fram alla barns rätt till vila och fritid, lek och rekreation, samt rätt till att delta i det kulturella och konstnärliga livet enligt barnkonventionen. Vi ställer oss därför tveksamma till den begränsning som promemorian föreslår till barn som går i årskurs 4-9 eller motsvarande.

 

Barnhuset vill särskilt lyfta fram följande

4.1.2 Målgruppen för ersättningen

Barnhuset stödjer förslagets intentioner och det genomgående tydliga barnperspektiv som framgår av skrivningarna. Vi delar utredningens åsikt om att reformen behöver nå en vidare krets av barn som lever i hushåll med försörjningsstöd. Att ersättningen ska nå de som är mest utsatta och som tvingas leva med försörjningsstöd anser vi vara viktigt då barn i dessa familjer ofta uttrycker och känner oro inför att kunna delta i aktiviteter tillsammans med sina kamrater.

Begränsningen av fritidspengen till barn som går i årskurs 4-9 eller motsvarande anser vi bryta mot barnkonventionens artikel 31 som slår fast att alla barn har rätt till vila och fritid, lek och rekreation, samt rätt till att delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Även yngre barn än de som går i årskurs fyra och gymnasielever har ett behov av en aktiv fritid. I promemorian framgår det att de barn som är mest aktiva inom idrotten är mellan 10-15 år. Detta menar Barnhuset inte ska ligga till grund för en begränsning. Barnhuset anser att barn som är äldre än de som går i årskurs 9 inte ska tvingas avsluta en pågående fritidsaktivitet av ekonomiska skäl och att barn som är yngre än de som går i årskurs 4 inte ska utestängas från möjligheten att påbörja fritidsaktiviteter.

Barnhuset anser detta oacceptabelt och föreslår att denna brist blir en fråga att utreda.

 

Stockholm den 18 december 2013

För Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Bodil Långberg

Kanslichef

Ladda ner som PDF: Remissvar Förslag till fritidspeng till barn med försörjningsstöd Ds 2013-70

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser