Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Flickor som döms för brott – Vilka är dom? Hur hamnade dom här? Vad kan vi göra för att de inte ska komma tillbaka?

Det finns starkt forskningsstöd för att effektiva insatser för ungdomar som begår brott förutsätter att insatsen anpassas efter den enskilda ungdomen. Vad gäller ungdomar som döms för brott i Sverige vet vi emellertid mycket lite om vilka de är och hur deras svårigheter ser ut. Detta gäller i synnerhet för flickor som döms för brott.

Syftet med detta projekt är att utforska vilka dessa flickor är och därmed också skapa förutsättningar för att utveckla meningsfulla insatser för denna grupp.

För att flickor som begår brott på sikt ska kunna få insatser som faktiskt har effekt behöver vi i första hand veta vilka de är, hur deras kriminalitet ser ut, vilka typer av andra svårigheter de brottas med och vilka de möjliga vägarna ut ur kriminalitet kan vara. Av de ungdomar som lagförs är flickor i minoritet. 2008 var 27% flickor av de 15 000 15 17 åringar som lagfördes.

Projektet utgörs av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa utgår från redan insamlade, men ej analyserade, självrapporterade kvantitativa data som samlats in inom ramen för ett tidigare projekt kring ungdomar i påverkansprogram.

I detta projekt avses att göra fördjupade analyser av data för det 20 tal flickor som deltog i den tidigare undersökningen. Ett 10 tal halvstrukturerade individuella intervjuer kommer att genomföras. Därtill kommer ca sex fokusgrupper med mellan fyra och sex deltagare.

Projektet bedöms bidra med värdefull kunskap för såväl praktik som forskning samt även på nationell nivå där det saknas kunskap om vilka dessa ungdomar är och vilka insatser som skulle vara de mest lämpliga för att förhindra att de återfaller i brott.

Projektfakta

Projektansvarig: Hanna Ginner-Hau, Fil.dr., leg psykolog, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser