Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Familjehemsplacerade barns hälsa, 6-16 år

Samstämmig internationell forskning visar att samhällsvårdade barn är en högriskgrupp för att utveckla framtida psykisk och somatisk ohälsa. Betydande brister i hälsoövervakning och dokumentation har konstaterats.

Studiens syfte är att undersöka och analysera den hälsovård de familjehemsplacerade barnen har fått före och under placering i samhällsvård, samt att jämföra de placerade barnens hälsovård med den som andra barn i samma ålder fått.

Studien utgår från en granskning av sociala akter samt tand- och skolhälsovårdsjournaler på 105 barn mellan 6 och 16 år i Malmö. Samtliga barn har vid undersökningstillfället varit placerade i familjehem mer än 3 månader och vårdnaden är inte överflyttad.

I studien ska data avseende skillnader i hälsovård mellan pojkar och flickor, kopplingar mellan en rad olika sociala faktorer omkring barnen och hälsovårdens förmåga att identifiera tidiga tecken på ohälsa analyseras. Studien avser att svara på frågor hur hälsovården fungerar och i vad mån samhällsvården förmår att kompensera för eventuella tidigare brister samt hur hälsovården och socialtjänsten kommunicerar och ge konkreta förslag på en förbättrad samverkan.

Projektfakta

Projektansvarig: Stefan Kling, leg. läkare, Barn och Ungdom, Fosie SDF, Malmö stad

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser