Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

En politik för barns bästa eller familjepolitik? Målkonflikter i socialtjänstens arbete med utsatta barn

Projektet undersöker hur barnpolitiken gestaltar sig i socialtjänstens arbete med utsatta barn. Fokus är på utsatta barns möjligheter att komma till tals. Studien lyfter fram barn och ungdomars egna berättelser och relaterar dem till en näranalys av svensk lagstiftning. Hur har barns rätt till delaktighet och inflytande beaktats i förarbeten till några av de centrala reformerna på det barnpolitiska området? Hur kan utsatta barns rätt till delaktighet i beslut som berör dem stärkas?

Ett stort antal studier har inte kunnat visa på någon märkbar genomslagskraft av barnkonventionen i statliga och rättsliga myndigheters tillämpning när det gäller t.ex. en av dess grundprinciper, barns rätt till delaktighet. För att kunna identifiera idéerna i barnpolitiken och hur den faktiskt gestaltar sig förläggs undersökningen på två nivåer; den politiska nivån och den operativa verksamheten. I den första delen analyseras strategier för att förverkliga barnkonventionen och det som benämns barnpolitik.

I den andra delen av studien är två operativa områden strategiskt utvalda där de tydligaste potentiella målkonflikterna råder mellan statens familjepolitik, föräldrars rättigheter och barns rätt till delaktighet, och där det föreligger en risk för att barns rätt att komma till tals minskar som en följd. De två områdena är dels frågor om vårdnad, boende och umgänge dels barn som aktualiseras inom socialtjänsten antingen för att anmälan gjorts eller genom en ansökan från barnets förälder om hjälp.

Den andra delen av undersökningen, avser att analysera tillämpningen av lagstiftning och policyinstrument i den operativa verksamheten utifrån ett ’bottom up’ perspektiv. Det huvudsakliga materialet består av socialtjänstens utredningar, intervjuer med socialsekreterare och intervjuer med barnen själva. Ca 25-30 barnintervjuer planeras att genomföras.

Studien syftar till att stärka barn i utsatta livssituationer och undersöka vad som behövs på den politiska nivån för att stärka utsatta barns rätt till delaktighet.

Projektfakta

Projektansvarig: Maria Heimer, Fil. Dr, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser