Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Ekonomisk utsatthet bland barn till föräldrar med kognitiva svårigheter

Studien är tänkt som en inledande pilotstudie. Syftet är att belysa ekonomisk utsatthet bland barn till föräldrar som har kognitiva svårigheter, och att förbereda en intervjustudie riktad till barn i dessa familjer. Studien genomförs genom intervjuer med föräldrar med kognitiva svårigheter, gode män och andra professionella eller informella stödpersoner samt expertintervjuer inom LSS och socialtjänsten. Frågor rör synen på barns behov, ekonomisk utsatthet och strategier samt föräldrarnas ekonomiska villkor. Vidare granskas samverkan SoL och LSS.

Intervjuerna är explorativa, kvalitativa och tematiska med delaktighet från informanter. Barn deltar inte, men studien är tänkt ge en bred belysning av vuxenperspektiv, som underlag för projekt där barnens perspektiv inhämtas. 16-20 familjer väljs via kontakter med SUF i Uppsala och andra kommuner som uttryckt intresse.

Personer med kognitiva svårigheter har ofta knapp ekonomi. Försörjningssystemet som samhället erbjuder för den som saknar förmåga att arbeta är avsett att täcka det nödvändigaste och inte tänkt att ge långsiktig försörjning. Barn som lever med föräldrar med kognitiva svårigheter ses bl.a därför som en riskgrupp.

Projektfakta

Projektansvarig: Elisabet Näsman, professor, Sociologiska Institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser