Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

BRIFA – Barnets Rätt i Familjehem och Adoptivfamilj

Syftet med projektet är att förhindra sammanbrott och stora svårigheter i familjehem och adoptivfamiljer och att därmed hjälpa familje- och adoptivhem att få en start där man ser bakom barns beteenden och finner barnens egentliga behov och signaler. Många barn som upplevt separationer tidigare vågar inte knyta an på ett tryggt sätt utan använder sig av olika strategier som fungerat i de tidigare sammanhangen. I projektet kommer man att arbeta med film – en metod som används både inom forskning och klinisk verksamhet. En strukturerad familjesituation där man via mikroanalys av affekter och signaler från barnet vägleder föräldrar i kommunikationen.

Projektet kommer att omfatta en insats till nyplacerade barn i familjehem och nykomna adoptivbarn. Rekryteringen kommer att för familjehemsbarn ske från Sundbybergs stad och Rinkeby-Kista stadsdel. Rekryteringen av adoptivbarn kommer att ske från Stockholms stad. Samtliga familjer filmas vid tre tillfällen och får tre återgivningssamtal. I samtliga familjer sker en uppföljning ett halvt år efter placeringen. En kontrollgrupp kommer att rekryteras för både familjehemsgruppen och adoptivhemsgruppen.

Projektet förväntas tillföra kunskap till praktiken och även ha samhällsekonomisk nytta genom tidigt stöd till familjerna och hjälpa barnen att bli trygga trots det de tidigare varit med om i livet.

Projektfakta

Projektansvarig: Monica Hedenbro, med.dr, leg.psykoterapeut, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Barn och ungdomspsykiatriska enheten, Karolinska Institutet, Stockholm

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser