Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barns och ungas erfarenheter av växelvis boende – en studie om barns och ungas egna uppfattningar om att växa upp i två hem.

Sammanfattning av forskningsresultaten

Studien visar på en stor variation i hur vardagslivet utformas bland barn som bor växelvis. Barnens upplevelser är bland annat kopplade till hur föräldrarnas samarbete fungerar, hur flexibla föräldrarna är i förhållande till förändringar av olika slag och hur delaktiga barnen är i olika beslut som rör familjelivet. Alla barn uppfattar både positiva och negativa sidor med att växla mellan två hem, men det skiljer sig sinsemellan vilka sidor som urskiljs som mest avgörande. För barn till föräldrar som har stora konflikter och svårt att samarbeta är livet stundtals mycket komplicerat och det är en tung börda för barn att vara budbärare mellan föräldrar som inte klarar av att kommunicera. Detta är ett mycket viktigt område för fortsatt utveckling av arbetsmetoder.

Syftet med forskningen

Projektets syfte är att belysa barns och ungas egna uppfattningar om hur det är att växa upp med ett växelvis boende och dela sin tid mellan två hem. Studien ska utforska hur det växelvisa boendet organiseras och hur barnen uppfattar att det inverkar på deras vänskapsrelationer, fritidsaktiviteter och deras förhållande till föräldrar och syskon. Ett vidare syfte är att sprida kunskapen vidare till föräldrar, samt professionella som möter barnen i sitt arbete.

Studien har en kvalitativ ansats vilket gör det möjligt att inhämta fördjupade kunskaper direkt från de berörda barnen. Urvalet till intervjustudien utgår från barn och ungdomar som bor växelvis. Av praktiska skäl kommer huvuddelen av informanterna att rekryteras från Göteborgsregionen. Intervjuer kommer att genomföras med 20 barn och ungdomar i åldern 6 och 18 år som har bott växelvis under minst två år.

Denna studie förväntas öka förståelsen för innebörden av detta fenomen bland barn i Sverige idag och tillföra kunskap inom ett område där kunskapsluckorna är stora såväl nationellt som internationellt.

Projektfakta

Projektansvarig: Rakel Berman, doktorand, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Göteborg

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser