Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barns och ungas erfarenheter av växelvis boende – en studie om barns och ungas egna uppfattningar om att växa upp i två hem.

Projektets syfte är att belysa barns och ungas egna uppfattningar om hur det är att växa upp med ett växelvis boende och dela sin tid mellan två hem. Studien ska utforska hur det växelvisa boendet organiseras och hur barnen uppfattar att det inverkar på deras vänskapsrelationer, fritidsaktiviteter och deras förhållande till föräldrar och syskon. Ett vidare syfte är att sprida kunskapen vidare till föräldrar, samt professionella som möter barnen i sitt arbete.

Studien har en kvalitativ ansats vilket gör det möjligt att inhämta fördjupade kunskaper direkt från de berörda barnen. Urvalet till intervjustudien utgår från barn och ungdomar som bor växelvis. Av praktiska skäl kommer huvuddelen av informanterna att rekryteras från Göteborgsregionen. Deltagarna skall dessutom vara mellan 6 och 18 år och ha bott växelvis under minst två år.

Det finns knapphändigt med forskning (varav knappt någon alls som behandlar svenska förhållanden) där barns röster är i fokus, som undersöker hur barnen själva upplever hur det är att flytta mellan två olika platser och hur det inverkar på deras vardag.

Denna studie förväntas öka förståelsen för innebörden av detta komplexa och vanligt förekommande fenomen bland barn i Sverige idag och tillföra kunskap inom ett område där kunskapsluckorna är stora såväl nationellt som internationellt.

Projektfakta

Projektansvarig: Rakel Berman, magisterexamen, fil mag, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser