Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barn och ungas val av vardagsstrategier i utsatta situationer: hur påverkas hälsa, utveckling och välbefinnande? En studie av papperslösa barn

Projektets syfte är att öka kunskapen om papperslösa barns och ungas hälsa och utveckling genom att få en djupare förståelse för deras situation, hur de själva uppfattar den och vilka olika metoder barn använder för att möta vardagens utmaningar. I studien undersöks vidare vilken betydelse valet av strategi har för barnets dagliga liv, hälsa och utveckling för att använda kunskapen till att förbättra stödet till papperslösa och andra barn och unga i mycket utsatta och marginaliserade situationer.

En ökad kunskap om barns olika strategier för att hantera vardagen under extremt utsatta förhållanden kommer sannolikt att kunna öka kunskapen om hur stödet behöver utvecklas för de barn som har svårt att själva hitta sådana strategier och hjälpa dem att finna vägar som ger optimalt resultat i relation till barnets ålder, utveckling och livssituation i övrigt.

Projektet är mångvetenskapligt och utgår från barnkonventionens principer om barns rätt att bli hörda och har ett uttalat deltagande- och aktörsperspektiv.

Projektfakta

Projektansvarig: Henry Ascher, professor, överläkare och Åsa Smith, fil dr, Sahlgrenska akademin, Enheten för socialmedicin och folkhälsa, Göteborg

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser