Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barn och ungas val av vardagsstrategier i utsatta situationer: hur påverkas hälsa, utveckling och välbefinnande? En studie av papperslösa barn.

Projektets syfte är att öka kunskapen om papperslösa barns och ungas hälsa och utveckling genom att få en djupare förståelse för deras situation, hur de själva uppfattar den och vilka olika metoder barn använder för att möta vardagens utmaningar. I studien undersöks vidare vilken betydelse valet av strategi har för barnets dagliga liv, hälsa och utveckling för att använda kunskapen till att förbättra stödet till papperslösa och andra barn och unga i mycket utsatta och marginaliserade situationer.

Forskargruppen har en unik tillgång till papperslösa informanter främst via organisationer som arbetar med vård för papperslösa i Sverige.

Studien är kvalitativ och kommer att bestå av metoder som ger utrymme för barnen att uttrycka sig på olika sätt både genom intervjuer, teckningar och foton. I studien kommer ca 25 barn att ingå.

En ökad kunskap om barns olika strategier för att hantera vardagen under extremt utsatta förhållanden kommer sannolikt att kunna öka kunskapen om hur stödet behöver utvecklas för de barn som har svårt att själva hitta sådana strategier och hjälpa dem att finna vägar som ger optimalt resultat i relation till barnets ålder, utveckling och livssituation i övrigt.

Projektet är mångvetenskapligt och utgår från barnkonventionens principer om barns rätt att bli hörda och har ett uttalat deltagande och aktörsperspektiv. Stor vikt kommer att läggas vid forskningsetiska överväganden.

Beviljade medel avser en pilotstudie till ett treårigt projekt.

Projektfakta

Projektansvarig: Henry Ascher, docent, överläkare, lektor, Institutionen för Flyktingskap, Migration och Hälsa, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser