Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Anknytningsbaserat behandlingsprogram för späd- och småbarn till traumatiserade flyktingföräldrar

Sammanfattning av resultaten

År 2011 påbörjades ett treårigt kliniskt forskningsprojekt för traumatiserade flyktingföräldrar och deras små barn på Röda Korsets Center för torterade flyktingar. Syftet var att, i samarbete med KI, utpröva ett anknytningsbaserat behandlingsprogram.

Programmet består av psykopedagogiska familjesamtal, videofilmning och samspelsbehandling i grupp. Utvärderingen visar att programmet är uppskattat av föräldrarna och att en viss förbättring kan noteras i anknytningsmönstret hos barnet.

Utifrån detta resultat rekommenderas att flyktingföräldrar erbjuds extra stöd under barnets första levnadsår, för att öka möjligheten till en trygg anknytning och förebygga andra generationens traumatisering.

Projektets utgångspunkt

Under två år har ett anknytningsbaserat behandlingsprogram för späd och småbarn till traumatiserade flyktingföräldrar utprövats på Röda Korsets Center för torterade flyktingar. Huvudvikten har legat på relationen mor-barn. Nästa steg är att undersöka faderns roll, interaktionen mellan föräldrarna och triadens betydelse genom att använda triadsamspel som behandlingsmetod och utvärdera anknytningsmönstret mellan barnet och bägge föräldrarna före och efter behandlingsintervention.

Projektet avser att aktivera fäderna i detta behandingsprogram. Sex späd- och småbarn, 0-3 år, till traumatiserade flykting-föräldrar får genomgå anknytningsbaserat behandlingsprogram, bestående av psykopedagogiska familjesamtal, triadsamspel och videofilmning.

Barn till flyktingföräldrar med komplex PTSD är en riskgrupp som behöver uppmärksammas. Metodutvecklingen inom socialtjänsten och vården gällande barn till traumatiserade flyktingföräldrar är försummad. Det saknas fokus på dessa barn som grupp vilket innebär att de kan försvinna bland andra späd- och småbarnsföräldrar på MVC/BVC med risk för att inte uppmärksammas som riskbarn för andragenerationstraumatisering.

Projektfakta

Projektansvarig: Monica Brendler, leg. psykoterapeut, Röda korsets Center för torterade flyktingar, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för barn- och ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet, Stockholm

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser