Traumafokuserad krisgrupp för våldtagna flickor 13-17 år. Delprojekt; Traumafokuserad krisgrupp som metod

Projektet vill försöka ta reda på vilka särskilda behov unga flickor utsatta för våldtäkt har. Erbjuder sjukvården rätt stöd till dessa flickor och deras familjer? Kan tidiga insatser förebygga psykisk ohälsa hos flickorna? Är gruppintervention en framkomlig väg?

Ansökan gäller ett tilläggsprojekt som är en fördjupning av ett större forskningsprojekt som Barnhuset beviljat medel till under flera år. Detta delprojekt fokuserar särskilt på metoden `Traumafokuserad krisgrupp`. Det medför en fördjupning i beskrivningen och analysen av den metod som utvecklats inom projektet genom att ha 10 grupper med flickor utsatta för våldtäkt under 2009 och 2010. I forskningsprojektet finns enkätmaterial från flickorna som gått i grupp, 40 flickor i åldern 13 17 år. Enkäterna är insamlade efter 3 månader, 6 månader och 18 månader.

Materialet från grupperna är mer processinriktat och i det delprojekt som ansökan gäller ska grupprocessen studeras särskilt noga . Det blir då viktig information direkt från flickornas arbete i gruppen. Det ger också ett bra komplement till den handbok som vi utarbetat under gruppernas fortgång. Är traumafokuserad krisbehandling i grupp en framkomlig väg?

Projektets resultat skall spridas dels genom internationella vetenskapliga artiklar, dels genom presentationer på internationella konferenser och genom kurser för tex BUP personal, akutvårdspersonal, personal inom socialtjänsten och skolhälsovården i Sverige. Dels med fokus på krisbemötande och dels med fokus på gruppmetodik.

Det stora huvudprojektet ska redovisas sommaren 2012 och denna studie bör ingå i densamma rapporten. Gruppmetoden kommer också att presenteras i en egen vetenskaplig artikel och ingå i avhandlingsarbetet vid Uppsala Universitet. En handledning för krisbemötande och en för gruppintervention finns som ett arbetsmaterial.

Projektfakta

Projektansvarig: Carin Nordenstam, socionom/doktorand, BUP divisionen, Stockholms läns landsting, Uppsala universitet, Medicinska vetenskaper.

Detta projekt har beviljats medel ur Stockholmsfonden.