Nytt projekt lyfter fram metoder för barns inflytande i den sociala barnavården

Hur kan socialtjänsten bli bättre på att ta tillvara barns och ungdomars erfarenheter i sitt arbete? Ulf Hyvönen är vetenskaplig ledare för Allmänna Barnhusets projekt ”Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården” som ska försöka svara på den frågan. Det handlar om att öka förutsättningarna för barns delaktighet i sina egna ärenden i den sociala barnavården. Något som det ofta pratas om, men som kanske inte alltid fungerar i praktiken.

– Både FN:s konvention om barnets rättigheter och svensk lagstiftning är tydliga i att barn ska ha inflytande, men samtidigt får vi inte lägga för stort ansvar på barnen, menar Ulf Hyvönen. Som socialsekreterare måste man vara klok, eftertänksam och även ganska modig i de här ärendena. Och det är inte alltid så lätt.

Forskningscirklar

Sju forskningscirklar med sju till tio deltagare ska nu arbeta med att ta fram metoder och arbetssätt för barns brukarmedverkan. Cirklarna består av praktiker, främst socialsekreterare, och har en erfaren forskare som ledare. De ska träffas regelbundet under ett års tid.

– I en forskningscirkel utgår man från deltagarnas frågeställningar, berättar Ulf Hyvönen. Tanken är att man ska mejsla fram de metoder som man vill jobba vidare med och fördjupa sig i. Forskning och praktik ska gå hand i hand.

Cirklarna ska utgå från deltagarnas egna erfarenheter och de olika grupperna ska ta fram förslag på arbetssätt som de vill prova i projektets nästa fas. Alla har fått en gemensam teoretisk grund som utgångspunkt. I cirkelns uppdrag ingår även att inhämta synpunkter från barnen själva.

Etiska aspekter

– Att brukaren är barn gör det extra komplicerat, säger Ulf Hyvönen. I synnerhet när det rör små och utsatta barn. Det finns många etiska aspekter att ta hänsyn till. Vad gör man med de berättelser man får? Vad ska barnet få bestämma? Och hur ska man förhålla sig till föräldrarna? Det är knepiga frågor som man ska arbeta med i forskningscirklarna.

Som vetenskaplig ledare kommer Ulf Hyvönen att ha det övergripande ansvaret för forskningscirklarna inom projektet. Han ska även sammanställa erfarenheterna i en bok som kan användas som inspiration och vägledning ute i landet.
– Det här känns som ett väldigt angeläget projekt! avslutar Ulf Hyvönen.