Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

2005

1 Barnet mellan två föräldrar – insatsen kontaktperson vid umgängestvister
Projektansvarig: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet

2 Bojen – utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld i hemmet och deras mammor
Projektansvarig: Anders Broberg, Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet

3 Unga som begått sexuella övergrepp – en fyraårsuppföljning
Projektansvarig: Cecilia Kjellgren, Avd. för barn- och ungdomspsykiatri, Lund

4 En levnadsnivåundersökning av barn i dygnsvård
Projektansvarig: Marie Sallnäs, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

5 Familjehemsplacerade barn – vad betyder läskunnighet och läsvanor för deras skolgång och framtida livschanser?
Projektansvarig: Gia Kjellén, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

6 Att arbeta manualbaserat med asociala ungdomar – hur upplever fosterföräldrarna det?
Projektansvarig: Kjell Hansson, Socialhögskolan, Lunds universitet

7 Från vård till vuxenliv – familjekontakter och vuxenstöd bland unga som lämnar familjehem och HVB-hem
Projektansvarig: Ingrid Höjer, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser