2005

1 Barnet mellan två föräldrar – insatsen kontaktperson vid umgängestvister
Projektansvarig: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet

2 Bojen – utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld i hemmet och deras mammor
Projektansvarig: Anders Broberg, Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet

3 Unga som begått sexuella övergrepp – en fyraårsuppföljning
Projektansvarig: Cecilia Kjellgren, Avd. för barn- och ungdomspsykiatri, Lund

4 En levnadsnivåundersökning av barn i dygnsvård
Projektansvarig: Marie Sallnäs, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

5 Familjehemsplacerade barn – vad betyder läskunnighet och läsvanor för deras skolgång och framtida livschanser?
Projektansvarig: Gia Kjellén, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

6 Att arbeta manualbaserat med asociala ungdomar – hur upplever fosterföräldrarna det?
Projektansvarig: Kjell Hansson, Socialhögskolan, Lunds universitet

7 Från vård till vuxenliv – familjekontakter och vuxenstöd bland unga som lämnar familjehem och HVB-hem
Projektansvarig: Ingrid Höjer, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet