Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt våld

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utarbetar en modell som bidrar till att barn som utsatts för fysiskt eller sexuellt våld får bättre möjligheter till stöd och rehabilitering.

Barn har rätt till stöd och rehabilitering efter våld och övergrepp oavsett var de bor i Sverige. 2015 kritiserade Barnrättskommittén Sverige för att barn som utsätts för övergrepp och vanvård ofta har svårt att få tillgång till rehabiliteringstjänster och psykiatrisk vård, framför allt på grund av den bristande tydligheten om vårdkedjan i stora delar av landet. Att barn får tillgång till rehabilitering och återanpassning efter att ha utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp är en rättighet i sig enligt artikel 39 i FN:s barnkonvention. Dessutom är det ett sätt att förebygga sexuell exploatering av barn.

Allmänna Barnhuset har fått medel från regeringen för att utarbeta en modell som bidrar till att barn som utsatts för fysiskt eller sexuellt våld får bättre möjligheter till stöd och rehabilitering. Projektet ingår i Regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, 2016–2018. Projektets slutrapport är planerad till november 2019.

Syftet är att utarbeta en modell som bidrar till att barn som utsatts för fysiskt eller sexuellt våld får bättre möjligheter till stöd och rehabilitering. Det förutsätter bra information som når ut till barn och föräldrar. Det behöver finnas en fungerande vårdkedja. Barn med funktionsnedsättning behöver särskilt beaktas. Det är också viktigt att möjligheter till stöd och behandling finns när behovet uppstår. För många uppkommer symtom och behov senare i livet, t ex efter att rättsprocessen avslutats.

Övergripande mål

 • När misstanke om brott utreds får alla barn och föräldrar information om symtom som kan uppstå och när det är dags att söka stöd, både akut och i senare skede, om vad stöd och behandling innebär och kan förväntas ge samt om vilka stöd- och behandlingsalternativ som finns att tillgå.
 • Alla utsatta barn erbjuds individuell bedömning av behovet av stöd och rehabilitering.
 • Alla som bedömts ha behov erbjuds stöd och behandling.
 • Bedömningar, stödåtgärder och behandlingsmetoder som används bygger på evidensbaserad praktik.

Att förverkliga visionerna

Fem geografiskt spridda områden i Sverige deltar i projektet:

 • Jönköping
 • Gävleborg
 • Mellersta Skåne
 • Centrala och västra Östergötland
 • Gotland

Landsting, kommuner och Barnahus i de fem regionerna har satsat på ett gemensamt intensivt förbättringsarbete i samarbete med projektledare från Allmänna Barnhuset, experter och forskare från Barnafrid – nationellt kompetenscentrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Projektplan

Först kartläggs målgruppens tillgång till stöd och vård i områdena. Varje region utser en lokal styrgrupp där ansvariga för alla inblandade verksamheter ingår. Utifrån kartläggningen sätter styrgruppen upp nåbara konkreta delmål i strävan mot de fyra övergripande målen ovan.

Sedan drar två års arbete igång med lokalt skräddarsydda förbättringsaktiviteter, utvärderingar, nya delmål och nya aktiviteter. Kunskapsspridning och lärandeseminarier arrangeras efter de behov som identifierats. Arbetsmodeller prövas, dokumenteras och utvärderas. Barnafrid bistår med kunskapsunderlag och utvärdering, Allmänna Barnhuset med samordning och expertstöd.

2019 fortsätter Allmänna Barnhuset genomförandet av utvärderingsintervjuer, analys av resultaten och sammanställning av projektrapport.

Rapporter och publikationer

Vill du veta mer om hur projektet fortlöper kan du ta den av projektets delrapporter:

Inom ramen för projektet publicerades hösten 2017 rapporten Kunskapssammanställning om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel. Sammanställningen täcker det aktuella kunskapsläget inom tre områden som vanligtvis behandlas var för sig, men som verkligen hänger ihop för de barn och ungdomar som söker hjälp efter sexuella övergrepp eller våld:

 • Hur ska de som tar emot barnet ställa rätt frågor och bedöma vad barnet behöver för hjälp?
 • Vilka typer av krisstöd och tidiga interventioner finns, hur bra är de och när ska de användas?
 • Vilka behandlingsmetoder kan användas för de som utvecklar mer långvarig psykisk ohälsa?

Översikten har sammanställts i samarbete med Barnafrid, Linköpings universitet av professor Carl Göran Svedin och biträdande professor Doris Nilsson.

Rapporten Kunskapsöversikt finns som pdf för nedladdning här.

Resultat

De strukturer och modeller som prövas i projektet ska utformas för att fungera även efter projekttiden och dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt för andra att organisera sitt arbete på samma sätt.

Vi planerar att publicera projektets resultat under 2019.

Material

När ett barn berättar att det utsatts för sexuella övergrepp eller fysiskt våld, är det viktigt att barnet får information om vilket stöd och hjälp som finns att få. Tre broschyrer har tagits fram inom projektet, för att ge den informationen: Två av dem riktar sig till barn respektive unga och den tredje är riktad till föräldrar. Samtliga broschyrer lyfter barnets rättighet till stöd och hjälp när det blivit utsatt för brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

Broschyrerna är menade för barnet eller föräldern att kunna ta med sig hem för att kunna bläddra och ta stöd i, efter att ha varit i kontakt med t.ex. polis, socialtjänst, skola eller barnahus. I broschyren finns dessutom plats att fylla i de kontaktuppgifter som är bra att spara.

Broschyrerna går att beställa här på vår webbplats i 30-pack, antingen 10 av varje broschyr, eller 30 exemplar av en enskild broschyr.

Beställ broschyrer här.

Utöver broschyrerna har också en film tagits fram med samma budskap. Filmen finns på vår Youtube-kanal och är gratis att använda eller bädda in på sin egen webbplats.

Se filmen på Youtube (extern sida)

Livesänt seminarium

Se seminarium om, Stöd & behandling och behandling vid våld och övergrepp mot barn. Inspelade februari 2018 på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Detta är två av flera kortare seminarium som livesändes vid ett och samma tillfälle, med övergripande temat. Våld mot barn.

Bengt Söderström, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

Carl Göran Svedin, professor Emeritus Barnafrid

Frågor & kontakt

Bengt Söderström
E-post: bengt.soderstrom@allmannabarnhuset.se
Telefon: 076 800 68 53

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser