Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Letterbox Club 2018

Delta i Letterbox Club 2018

Vi vill informera om Letterbox Club och bjuda in er kommun att delta. Vi hoppas att ni ska se detta som en värdefull insats för de barn i er kommun som lever i utsatta livssituationer.

Målgrupp

De barn som är välkomna att delta i denna projektomgång är barn som bor i familjehem eller lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Till långvarigt försörjningsstöd räknas de familjer som fått ekonomiskt bistånd under 10-12 månader det senaste året. Barnen ska läsåret 2018/2019 gå i årskurs 2-5. Barnet förväntas kunna läsa åldersadekvata böcker på svenska.

Planering för 2018-2019

Vi planerar nu för att börja sprida Letterbox Club i Sverige och startar därför en ny omgång, med start efter sommaren 2018. Barnen kommer att få sina paket med spel och böcker under månaderna september 2018 – februari 2019.  Projektet kommer att utvärderas och troligen kommer det också att genomföras en kvalitativ forskningsstudie. I den kommer inte alla barn att delta, utan ett urval kommer att göras.

Genomförande

 • Socialsekreterare eller annan person som utses av socialtjänsten informerar och tillfrågar barn och föräldrar om de vill delta i Letterbox Club.
 • Kommunen anmäler barnen som ska delta.
 • Bokpaketen kommer att finnas i två olika svårighetsgrader, ett för dem som går i årskurs 2-3 och ett för dem som går i årskurs 4-5. I anmälan anges vilken svårighetsgrad barnets paket ska vara. En mycket god läsare i årskurs 3 kan behöva paketet som är tänkt för årskurs 4-5, precis som en svag läsare i årskurs 4-5 kan behöva paketet som är tänkt för årskurs 2-3. Det står inte på paketen vilken ålder de är tänkta för utan de har istället olika färger.
 • Paketen packas och skickas till en kontaktperson i kommunen, för Letterbox Club. Kontaktpersonen skickar sedan paketen vidare till barnen.


Exempel på bokpaket 

Ansvarsfördelning

Letterbox Club ansvarar för att:

 • Söka finansiering
 • Genomföra projektet enligt plan.
 • Ge relevant information till kontaktpersoner.
 • Planera, köpa in och packa paket med ett pedagogiskt och genomtänkt material till alla deltagande barn.
 • Distribuera barnens paket till kontaktpersoner i respektive kommun.
 • Planera och genomföra utvärdering och ev. forskningsstudie.

Kommunerna ansvarar för att:

 • Tillfråga barn och föräldrar om deltagande och anmäla dem som vill vara med. Vid anmälan ska viss bakgrundsinformation om barnet uppges.
 • Vara behjälpliga i kontakten med barn och föräldrar vid utvärdering och ev. forskningsstudie.
 • Utse en kontaktperson i kommunen som har ansvaret att ha uppdaterade adresser till deltagande barn, ta emot de packade paketen, skriva ut ett personligt brev till barnen som sedan läggs i paketen samt adressera och skicka iväg paketen.

Kostnader

De kostnader som åläggs deltagande kommuner utöver arbetstid för att genomföra ovanstående arbetsuppgifter är porto för utskick av paket till barnen. Övriga kostnader står Letterbox Club för, åtminstone för de 200 först anmälda deltagarna. Blir det fler deltagare kan det komma att bli en ytterligare avgift för dem.

Anmälan

När ett barn och dess föräldrar/familjehemsföräldrar sagt ja till att delta anmäls barnet via länk här nedan. Om flera barn ska anmälas från en kommun behöver varje barn registreras separat via länken.

Tidsplan

2018

1 juni – Anmälan stänger
7 juni – Kontaktpersonerna i kommunerna bjuds in till informationsträff
September till februari – Bokpaket skickas till kontaktpersonerna som i sin tur skickar ut till barnen

Information att ge till föräldrar

Vi har tagit fram ett informationsbrev till föräldrar, som kan användas när föräldrar och barn ska tillfrågas om att delta i projektet. Läs och ladda ned brevet här: Information till föräldrar Letterbox Club Sverige

Frågor och kontakt

Letterbox Clubs infomail: letterboxclub@allmannabarnhuset.se

Sofia Lager Millton, projektansvarig Letterbox
072-230 33 07

Monica Achá Sonesson, nationell samordnare Skolfam
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
073-516 17 52

Vad är Letterbox Club?

Letterbox Club är en intervention som vänder sig till barn i ut­satta livssituationer. Syftet är att stimulera och väcka barns ny­fikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig. Barnen som deltar får ett paket med böcker, spel och skrivmaterial varje månad under sex månader. Varje paket innehåller en faktabok och en skönlit­terär bok med ett brev från en av böckernas författare, samt spel som är tänkta att utveckla barnens matema­tik-kunskaper. Dessutom följer annat med i de olika paketen till exempel bokmärke, pennor, sax, miniräknare, suddgummi, pennfack och klistermärken.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här