Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige. 

En del av studien är en nationellt representativ elevenkätsundersökning genomförd i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet under senhösten 2016. Sammanlagt 4 741 elever har svarat på frågor om utsatthet för olika former av våld under hela uppväxten.

Hur vanligt är det att vuxna utsätter barn för fysisk och psykisk misshandel? Hur vanligt är det att barn försummas? Hur vanligt är det med sexuella övergrepp? Hur mår de elever som utsätts och vilken hjälp har de fått?

Studien visar att en majoritet av barnen i Sverige aldrig utsatts för våld av vuxna. Men den visar också att allt för många är utsatta och många av dem får inte det stöd och den rehabilitering de har rätt till.

Samma forskare leder en föräldrastudie som innefattar både en enkät och djupintervjuer. Vad upplever föräldrar som viktigt i barnuppfostran? Hur hanterar de konflikter med sina barn och vad utlöser konflikterna? Resultatet av föräldrastudien kommer att publiceras under 2018.

Rapporter

  • Våld mot barn 2016, länk till rapporten här.
  • Engelsk översättning: Violence against Children in Sweden 2016. Läs här.
  • Våld löser inget: Sammanfattning av en nationell kartläggning om våld mot barn.
    Länk till sammanfattningen här.
  • Engelsk översättning: Violence is no solution. Läs här.
  • Det är mitt liv. Om sambandet mellan barnmisshandel och att inte få välja sin framtida partner. Läs här. 
  • Den bästa och svåraste uppgiften i världen. Barnuppfostran och konflikthantering bland föräldrar i Sverige 2017. Läs här.

Våld löser inget – Om våld mot barn i Sverige

Våld mot barn i uppfostringssyfte – om hot, våld och tvång som bestraffning

Det är mitt liv – om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv

Ibland är livet orättvist – om våld mot barn med funktionsnedsättningar

Just nu pågår arbete med en föräldrastudie som kommer presenteras under 2018. Det är en studie som genom intervjuer handlar om att ta reda på hur föräldrar ser på barnuppfostran, kroppslig bestraffning och annan kränkande behandling av barn.

Livesänt seminarium

Se seminarium om, Våld löser inget. Inspelat februari 2018 på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Detta är ett av flera kortare seminarium som livesändes vid ett och samma tillfälle, med övergripande temat. Våld mot barn.

Carolina Jernbro, Lektor, Karlstads universitet

Frågor och kontakt

Åsa Landberg, handläggare Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Telefon: 0768-09 56 07
E-post: asa.landberg@allmannabarnhuset.se

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser