Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

KIBB – Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel

KIBB är ett pågående projekt av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med Linköpings universitet och Linnéuniversitetet.

Med anledning av Covid-19 har vi gjort en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens råd kring utbildningstillfället KIBB LS 3, den 31/3-2/4 2020. Ladda ned via länken nedan.

2020-03-31 (0402) Riskbedömning med anledning av covid-19 (pdf)

Kort om KIBB

KIBB – Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel – är en manualbaserad behandlingsmodell för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit och där föräldrar och barn bedömts kunna fortsätta ha kontakt. KIBB bygger på att familjer i öppenvård, i grupp eller enskilt, får behandling i barn- respektive föräldragrupp. Behandlingen utförs av familjebehandlare och omfattar 16 tillfällen med en veckas intervall. Varje behandlingstillfälle har ett eller flera teman.

Behandlingsteman för föräldrarna är bl.a. effekter av våld, hur våld påverkar barn, föräldrastrategier att hantera ilska, aktivt lyssnande och trygghetsplan. Exempel på behandlingsteman för barnen är, att uttrycka känslor och reducera ångest, coping för att hantera stress och samtal om upplevelser av våldet (traumaberättelser). Varje behandlingstillfälle avslutas gemensamt med barn, föräldrar och behandlare, för att integrera hur de kan träna nya färdigheter och strategier i praktiken.

2012–2015 genomfördes ett projekt med syfte att utbilda, implementera och utvärdera behandlingseffekterna av interventionen KIBB.

Certifiering av utbildare i KIBB

Inom projektet certifierades sex behandlare som utbildare i KIBB-modellen med stöd av Melissa Runyon vid Cares Institute, New Jersey, USA. Efter projektet har ytterligare en utbildare certifierats. I certifieringen till utbildare ingår att genomföra en utbildning med nya behandlare.

Uppföljning/utvärdering

Den svenska utvärderingen innebär en undersökning som behandlingsmodellen är en effektiv behandling för att bearbeta våldsupplevelser hos barn som varit utsatta för fysisk barnmisshandel. Vidare om våldet upphört och behandlingen hjälpt föräldrar i att hantera frustration och ilska, om man fått hjälp att kunna använda positiva uppfostringsstrategier och om samspelet mellan barn och föräldrar förbättrats. I forskningsstudien ingår barn och föräldrar som fått del av KIBB.

Doktorsavhandling om KIBB

Våren 2019 publicerades resultaten i en doktorsavhandling: Thulin, J. (2019) Putting words to child physical abuse: Possible consequences, the process of disclosure, and effects of treatment. From children’s perspectives. Intervjustudier visar att barnen uppskattat behandlingen. KIBB fokuserade på barnets berättelse och våldets konsekvenser och ledde till att våldet minskade och relationen mellan barn och förälder förbättrades. Barnens traumasymtom minskade eller försvann helt. Effekterna bestod även ett halvår efter behandlingen. KIBB kan sägas ha utgjort en vändpunkt för barnen från ett liv i rädsla för våld till att kunna leva utan rädsla.

Om utbildning i KIBB

Sedan 2013 arrangerar Stiftelsen Allmänna Barnhuset varje år utbildningar i KIBB. Fem certifierade utbildare arbetar som lärare och handledare. En utbildningsomgång har 25 platser och omfattar 4 lärandeseminarier i internatform (7 hela kursdagar, vilket innebär 11 dagar inklusive restid), plus behandlingsarbete under handledning. Fram till idag har över 200 behandlare från ett femtiotal kommuner och privata vårdgivare utbildats i KIBB.

Certifiering av behandlare i KIBB

För att bli certifierad behandlare i KIBB krävs minst 80% närvaro i undervisning och handledning, genomförande av en hel behandling med en familj under handledning samt en godkänd skriftlig examinationsuppgift.

Livesänt seminarium

Se seminarium om KIBB som spelades in februari 2018 på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Detta är ett av flera kortare seminarier som livesändes vid ett och samma tillfälle, med övergripande temat Våld mot barn.

Anki Falk, lärare KIBB

Bakgrund till projektet

I Sverige har det tidigare inte erbjudits någon specialiserad form av behandling för barn som blivit fysiskt misshandlade inom familjen utan vanligtvis har barn och familj erbjudits de insatser som andra familjer med svårigheter erbjuds. Fysiskt misshandlade barn har ofta aktualiserats hos socialtjänsten vid mer än ett tillfälle. Behandlingsforskning har visat att barn behöver professionell hjälp att tala om och bearbeta de specifika händelser de varit med om. Barn som utsatts för fysisk misshandel uppvisar vanligtvis olika symtom från akut stress, posttraumatiskt stressyndrom, ångest och sömnsvårigheter och senare i livet depressioner och aggressionsproblematik.

Föräldrar som utsatt sina barn för våld behöver hitta nya strategier i sin barnuppfostran än aggressivt utlevande i relation till sina barn.

Startades 2006

Stiftelsen Allmänna Barnhuset startade därför 2006, i samarbete med forskare från Linköping och Lunds universitet, ett projekt för att pröva en behandlingsmodell för familjer där det förekom barnmisshandel. Modellen (CPC-CBT) hade utarbetats av Melissa Runyon vid Cares Institute, New Jersey, USA, och prövats i USA med lovande resultat. I Sverige kom behandlingsmodellen att kallas för KIBB – Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel.

I projektet deltog fyra verksamheter, Prisma i Kristianstad, Barnahus i Lund, Malmö Barnkriscentrum och BUP Elefanten i Linköping. Under en period deltog också socialtjänsten i Jönköping i projektet. Efter några års försöksverksamhet utformades 2010 – 2011 en forskningsstudie i syfte att utvärdera behandlingseffekterna. Utvärderingen visade på lovande resultat för barnen avseende minskade symptom till följd av trauma och en förbättrad psykisk hälsa för såväl barn som föräldrar. Föräldrarnas uppfostringsmönster förändrades signifikant i en positiv riktning.

De positiva resultaten och den unika modellen som bygger på att hela familjen ingår i behandlingen är bakgrunden till att Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med forskarna ansökte om medel hos Statens folkhälsoinstitut för fortsatt spridning av modellen och för att genomföra en mer omfattande forskningsstudie.

Aktuella länkar

Frågor & kontakt

Bengt Söderström, projektledare
Skicka e-post
Telefon: 08-400 126 75
Mobil: 076-800 68 53

Kontaktperson Linnéuniversitet

Johanna Thulin, lektor Institutionen för socialt arbete
Skicka e-post

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser