Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

BRA – Barns Rätt som Anhöriga

BRA-samtal – en modell för att säkerställa att anhöriga barn får komma till tals och få sina rättigheter tillgodosedda

Stiftelsen Allmänna Barnhuset startade 2011 ett utvecklingsarbete med namnet BRA, Barns Rätt som Anhöriga. BRA-samtal är en modell utformad för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd.

Se våra två filmer om BRA-samtal:

 

Målgrupp är barn 7 till 18 år som har en förälder eller annan vuxen omsorgsperson
– med missbruks- eller spelproblem
– med psykisk sjukdom,
– med psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning,
– med en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller
– som avlidit.

Utgångspunkt för utvecklingsarbetet är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter. Ledstjärna för utvecklingsarbetet är att se barnet som subjekt och aktör med rätt att få uttrycka sitt eget behov av information och stöd.

BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de pratar med föräldrar och barn för att uppmärksamma barnens rätt till information, råd och stöd. Syftet är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme. På lång sikt är målsättningen att stärka barn och ungas utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Det finns personal som är utbildade i BRA-samtal i
Norrbotten
Jämtland/Härjedalen
Stockholm
Jönköping
Kronoberg
Halland
Skåne
Alla regionerna har  egna utbildare. Det finns ca 35 personer, spridda över landet, med kompetens att utbilda i BRA-samtal. För att få information om regionala utbildare kontakta oss.

Rapport om BRA

Rapporten redovisar resultat från en utvärdering av implementering och användning av BRA-samtal, Barns Rätt som Anhöriga. Ansvarig forskare och författare är Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Läs rapporten här: Eriksson M 2018 Användning av BRA Rapport

Utbildning

Vi arrangerar dels utbildning i BRA-samtal med två kurstillfällen, dels en ledarutbildning som är en vidareutbildning för att bli utbildare i den egna verksamheten/regionen.

Utbildning i BRA-samtal
Genomförs under två heldagar med 4-6 veckors mellanrum. Undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel. Utbildningen riktar sig till personal från hälso- och sjukvård, kommunal och ideell verksamhet som har de vuxna/föräldrarna som målgrupp. Utbildningen riktar sig också till personal som i sitt arbete har kontakt med barn och ungdomar som kuratorer, specialpedagoger och familjebehandlare.

Utbildning i BRA-samtal kan beställas för grupper, max 24 personer och genomförs då lokalt i samarbete med beställaren. Utbildning i BRA-samtal arrangeras också i Stockholm en till två gånger om året. Läs mer och anmäla dig här till utbildningstillfällen våren 2019.

Ledarutbildning BRA-samtal
Utbildning för att bli utbildare i BRA-samtal arrangeras i form av ett internat med efterföljande handledning. Under hösten 2018 kommer vi arrangera en ledarutbildning den 8-10 oktober.
Läs mer och anmäl dig till ledarutbildningen här!

 

Läs mer

Ladda ned informationsbroschyr om BRA-samtal

Guide för BRA samtal  är ett utbildningsmaterial som innehåller en vägledning för samtal med anhöriga barn och deras föräldrar. Guiden kan endast beställas i samband med utbildning. Antologin Barns rätt som anhöriga – om att göra barn delaktiga innehåller fördjupande artiklar som berör ämnesområdet och starten av utvecklingsarbetet BRA. Antologin kan beställas från hemsidan.

Frågor och kontakt

Åsa Lundström Mattsson, handläggare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Telefon: 073 5332553
E-post: asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se

BRA, Barns Rätt som Anhöriga är varumärkesregistrerat sedan 2016-03-17.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser