Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

BRA – Barns rätt som anhöriga

Stiftelsen Allmänna Barnhuset startade 2011 ett utvecklingsarbete med namnet BRA – Barns rätt som anhöriga. Vi erbjuder utbildningar i BRA-samtal – en modell för att säkerställa att anhöriga barn får komma till tals och få sina rättigheter tillgodosedda.

Vad är BRA-samtal?

BRA-samtal är en modell utformad för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd.

Film som beskriver BRA

BRA-samtal för barn och unga mellan 7–18 år

Målgrupp är barn 7–18 år som har en förälder eller annan vuxen omsorgsperson

 • med missbruks- eller spelproblem,
 • med psykisk sjukdom,
 • med psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning,
 • med en allvarlig fysisk sjukdom/skada,
 • som avlidit.

Utgångspunkt för utvecklingsarbetet är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter. Ledstjärna för utvecklingsarbetet är att se barnet som subjekt och aktör med rätt att få uttrycka sitt eget behov av information och stöd.

Utveckling av BRA-samtal för yngre barn

Med stöd från Arvsfonden kommer Stiftelsen Allmänna Barnhuset utveckla modellen BRA, Barns rätt som anhöriga för yngre barn. Målet är att ta fram samtalsverktyg för BRA-samtal anpassat för barn i åldern 3-6 år.

Det finns ett stort behov av att utveckla metoder för yngre barn. Det är viktigt att förskolebarn ges möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som passar dem och som vuxna kan förstå. Alla barn måste få komma till tals och uttrycka sig (barnkonventionen, artikel 12). Barn som är anhöriga är en riskgrupp som har rätt att uppmärksammas och få den information och det stöd som de är i behov av. Ett selektivt förebyggande arbete riktat till yngre barn och deras familjer ger en värdefull möjlighet till stöd tidigt i barnets liv innan problem hinner utvecklas och eskalera.

Det Arvsfondsfinansierade projektet BRA-samtal med yngre barn kommer att pågå under tre år med start den 1 november 2019.

Läs pressmeddelandet om utvecklingsprojektet

Syfte att öka barnets delaktighet

BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de pratar med föräldrar och barn för att uppmärksamma barnens rätt till information, råd och stöd. Syftet är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme. På lång sikt är målsättningen att stärka barn och ungas utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Barn har rätt till

 • Information
 • Råd och stöd
 • Att må bra
 • Skola, fritid och vila
 • Att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på

Utbildningar inom BRA

Vi arrangerar dels utbildning i BRA-samtal med två kurstillfällen, dels en ledarutbildning som är en vidareutbildning för att bli utbildare i den egna verksamheten/regionen.

Utbildning i BRA-samtal

Utbildningen genomförs under två heldagar med 4-6 veckors mellanrum. Undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal från hälso- och sjukvård, kommunal och ideell verksamhet som har de vuxna/föräldrarna som målgrupp. Utbildningen riktar sig också till personal som i sitt arbete har kontakt med barn och ungdomar som kuratorer, specialpedagoger och familjebehandlare.

Beställ eller boka utbildning

Utbildning i BRA-samtal kan beställas för grupper på max 24 personer och genomförs då lokalt i samarbete med beställaren. Utbildning i BRA-samtal arrangeras också i Stockholm en till två gånger om året.

Se aktuella utbildningar i BRA-samtal här.

Ledarutbildning för BRA-samtal

Skaffa egna utbildare i regionen genom vår ledarutbildning. Skicka en intresseanmälan till asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se. Vi kommer sedan överens om ett datum för ledarutbildningen tillsammans.

Regioner med utbildare

Alla regionerna har egna utbildare. Det finns i dagsläget ca 35 personer i Sverige med kompetens att utbilda i BRA-samtal. För att få information om regionala utbildare kontakta oss.

Utbildad personal i BRA-samtal finns i:

 • Halland
 • Jämtland/Härjedalen
 • Jönköping
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Skåne
 • Stockholm

Publikationer och material

Nedan har vi samlat det material som finns kring BRA – Barns rätt som anhöriga.

Filmklipp från konferens på UR Play

På UR Play kan du ta del av konferensen från 2019 som handlade om barns rätt som anhöriga och anordnades av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Under konferensen hölls presentationer av Åsa Lundström Mattsson, Maria Eriksson, Therese Jarland, Karin Fängström, Susanna Alakoski m.fl.

Rapport om användning av BRA-samtal

Rapporten Användning av BRA – Barns rätt som anhöriga redovisar resultat från en utvärdering av implementering och användning av BRA-samtal. Ansvarig forskare och författare är Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Läs rapporten här: Eriksson, M 2018: Användning av BRA – Barns sätt som anhöriga (pdf)

Utbildningsmaterial: Guide för BRA-samtal

Guide för BRA samtal är ett utbildningsmaterial som innehåller en vägledning för samtal med anhöriga barn och deras föräldrar. Guiden kan endast beställas i samband med utbildning.

Antologi: Barns rätt som anhöriga – om att göra barn delaktiga

Antologin Barns rätt som anhöriga – om att göra barn delaktiga innehåller fördjupande artiklar som berör ämnesområdet och starten av utvecklingsarbetet BRA. Antologin kan beställas på vår hemsida.

Frågor och kontakt

Åsa Lundström Mattsson
Handläggare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Telefon: 073-533 25 53
E-post: asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se

 

BRA – Barns Rätt som Anhöriga är varumärkesregistrerat sedan 2016-03-17

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser