Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Att öka barn och ungdomars delaktighet och medverkan i den sociala barnavården

Barn och ungas brukarmedverkan i den sociala barnavården

Barnhuset bedrev 2011-2013 ett utvecklingsarbete tillsammans med 37 kommuner och sju FoU-regioner i Skåne, Fyrbodal, Kalmar, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Västernorrland. Syftet var att med utgångspunkt i aktuell lagstiftning, FN:s konvention om barnets rättigheter (artikel 12) och en evidensbaserad praktik, utveckla hållbara strukturer och arbetssätt för att öka barns och ungdomars delaktighet och inflytande i den sociala barnavården samt att pröva de nya arbetssätt och/eller strukturer som utvecklats i praktiken. Organisationen Maskrosbarn var en viktig samarbetspartner under hela projektet.

De sju FoU-regionerna tog fram olika förslag på hur barn och ungdomars delaktighet kan öka. Det gäller allt från att ta med ungdomar i arbetet med att utveckla miljön i besöks- och väntrum till att hitta vägar för barns röster ända fram till politiker. Projektet och dess resultat har dokumenterats i form av en bok Barnen vill – Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavårdenHyvönen & Alexandersson (2014).

Projektet har fortsatt att lämna ringar på vattnet långt efter att det avslutats. Västernorrlandsmodellen, är en av de modeller för att göra barn och unga delaktiga, som togs fram inom ramen för utvecklingsarbetet, har väckt stort intresse runt om i landet (länk nedan).

Under 2015 startade FoU i Sörmland forskningscirklar men tog också initiativ till en utvärdering av cirklarna på individuell- och strukturell nivå – Sörmlandsmodellen. För att inspirera flera kommuner och regioner att  starta forskningscirklar om barns delaktighet startades ett nationellt forskningsnätverk med stöd av Barnhuset. I dagsläget har Skåne, Östergötland och Stockholm startat cirklar och medverkar i den nationella utvärderingen av forskningscirklar med bas- och uppföljningsenkäter.

Syftet med en nationell utvärdering av forskningscirklar, är att försöka svara på om forskningscirklar om barns delaktighet har haft någon positiv inverkan på deltagarna, samt i de kommuner som haft deltagare i cirklarna. Ulla Beijer, forskningsledare, FoU i Sörmland, har fått forskningsmedel av Barnhuset för 2017 för utvärderingen. 

Ladda ner

En kort sammanfattning av  forskningscirklar i fyra regioner.

Ladda ner regionala rapporter

Västernorrlandsmodellen

Ladda ner mallar till en modell för att tillvarata barn röster om mötet med socialtjänsten. Vid frågor kontakta Viktoria Skoog FoU Västernorrland, mobil:  +46 70 523 60 58
e-post: viktoria.skoog@kfvn.se
Västernorrlandsmodellen, informationsbrev till barn
Västernorrlandsmodellen, informationsbrev till vårdnadshavare
Västernorrlandsmodellen. Intervjuguiden
Västernorrlandsmodellen, barns brukarmedverkan. Årsrapport
Diplom med löv_kfvn_barns_möte_med_socialtjänst

Kontaktperson

Åsa Lundström Mattsson tel. 073-5332553
asa.l.mattsson@allmannabarnhuset

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser