Våga se, Våga agera!

– en konferens om våld mot barn och unga

En svensk elevstudie, som kommer att presenteras på konferensen, visar att nära 50% av ungdomar i Sverige utsatts för någon form av våld eller övergrepp av en vuxen. Alla former av våld och övergrepp strider mot såväl FN:s barnkonvention som Europarådets sociala stadga.

Ett viktigt steg för att inga barn och ungdomar ska utsättas för misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt är att vi upptäcker de som är utsatta. Praktiker har en viktig roll i att våga se och uppfatta tecken på att barn far illa, att våga agera och ge stöd. Hedersrelaterat våld utgör en grov kränkning av barn och ungas rätt att skyddas från våld och övergrepp, vilket utgör del av dagordningen.

På konferensen har du möjlighet att ta del av den senaste forskningen och nya metoder. Vi presenterar en ny handledning riktad till personal i skolan om hur du bättre kan upptäcka och identifiera barn som far, eller riskerar att fara, illa. Med handledningen hoppas vi kunna minska våndan över att prata med barn och unga om sexuella övergrepp. På konferensen kommer även Juno Blom, som jobbar med nationella regeringsuppdrag mot hedersrelaterat våld och förtryck att föreläsa om hedersrelaterat våld mot flickor och pojkar i Sverige. Under resterande föreläsningar kommer frågor som stöd vid barnmisshandel, socialtjänstens utmaningar när barn hörs i en polisutredning och mycket mer att lyftas.

Våld mot barn är aldrig acceptabelt. Artikel 19 i barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till skydd mot alla former av våld. FN:s barnrättskommitté utgår från att inget våld mot barn är motiverat, och att allt våld mot barn kan förebyggas.

Hur kan vi arbeta proaktivt och förebyggande mot våld och övergrepp mot barn? Hur kan vi bli bättre på att upptäcka och skydda barn som utsätts för våld och övergrepp?

Datum: 25 maj

Plats: Scandic Skogshöjd, Täppgatan 15, Södertälje

Pris: 1 500 kr per person ex moms. Lunch och fika ingår.
Anmäl 3 personer, betala för 2 personer!

Studentpris: 810 kr ink moms. Lunch och fika ingår.
Studentpris anges i rutan ansvarskod/beställarid.

Denna konferens ger oss möjlighet att tillsammans diskutera erfarenheter och metoder för att upptäcka, skydda och stödja barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld och övergrepp.