Samverkansteam – för barn och föräldrar i samband med separation

Kunskap och erfarenhet från forskning och praktik visar tydligt att samhällets stöd till barn och föräldrar i samband med konfliktfyllda separationer inte är tillräckligt effektiva och hjälpsamma.

Alltför många föräldrar tvistar i domstol om vårdnad, boende eller umgänge och domstolsprocesserna leder ofta till att barn och föräldrar far illa. Flera utredningar och utvecklingsprojekt pekar på att tidigare och bättre samordnat stöd av fler professioner skulle vara önskvärt.

Mot bakgrund av detta fick Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel från regeringen för att koordinera en försöksverksamhet i 5 kommuner med ett tvärprofessionellt team kallat ”Samverkansteam”. Det kan till exempel handla om information och rådgivning, stöd, konfliktlösning och behandling.

En tydlig ambition i försöksverksamheten är att komma i kontakt med familjer tidigt, innan konflikter har hunnit blir stora och samarbetssvårigheter har cementerats.

Projektet är upplagt som en lärandeprocess tillsammans med kommunerna där nya arbetsformer och modeller prövas utifrån lokala förutsättningar och behov. En viktig del i uppdraget är att tillgodose barnets rätt att komma till tals, bli delaktigt och få information.

Övergripande gemensamma projektmål

  1. Organisera en tvärprofessionell samverkan i s.k. samverkansteam
  2. Pröva ett systematiserat frågeformulär (DOORS) som underlag för stöd och insatser till barn och föräldrar
  3. Erbjuda stöd och insatser till barn och föräldrar i målgruppen
  4. Förstärka barnets delaktighet

Utvärderingen av projektet kommer att belysa två perspektiv, dels samverkansprocessen och dels barn och föräldrars situation och upplevelser

Arbetet i kommunerna kommer att pågå under 2015 – 2016. Erfarenheterna och resultatet från projektet kommer att publiceras i en rapport och spridas under 2017.

Kommunerna som ingår i projektet är;

  • Helsingborg
  • Nacka
  • Norrköping
  • Malmö
  • Västerås

Läs hela regeringsbeslutet (PDF)

Ladda ner projektbeskrivningen för Samverkansteam (PDF)

Ladda ner ett informationsblad om projektet Samverkansteam (PDF)

Vill du veta mer kontakta;

Ylva Söderlind Göthner, projektledare
ylva.soderlind.gothner@allmannabarnhuset.se
08-524 634 94 eller 0768- 60 48 42

Marianne Gabrielsson, projektledare
marianne.gabrielsson@allmannabarnhuset.se
070-224 08 25

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här