KIBB

Kognitiv behandling vid barnmisshandel. Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med Linköpings universitet.

Bakgrund

I Sverige har det tidigare inte erbjudits någon specialiserad form av behandling för barn som blivit fysiskt misshandlade inom familjen utan vanligtvis har barn och familj erbjudits de insatser som andra familjer med svårigheter erbjuds . Fysiskt misshandlade barn har ofta aktualiserats hos socialtjänsten vid mer än ett tillfälle. Behandlingsforskning har visat att barn behöver professionell hjälp att tala om och bearbeta de specifika händelser de varit med om. Barn som utsatts för fysisk misshandel uppvisar vanligtvis olika symtom från akut stress, posttraumatiskt stressyndrom, ångest och sömnsvårigheter och senare i livet depressioner och aggressionsproblematik.

Föräldrar som utsatt sina barn för våld behöver hitta nya strategier i sin barnuppfostran än aggressivt utlevande i relation till sina barn.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset startade därför 2006, i samarbete med forskare från Linköping och Lunds universitet, ett projekt för att pröva en behandlingsmodell för familjer där det förekom barnmisshandel. Modellen (CPC-CBT) hade utarbetats av Melissa Runyon vid Cares Institute, New Jersey, USA, och prövats i USA med lovande resultat. I Sverige kom behandlingsmodellen att kallas för KIBB – Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel.

I projektet deltog fyra verksamheter, Prisma i Kristianstad, Barnahus i Lund, Malmö Barnkriscentrum och BUP Elefanten i Linköping. Under en period deltog också socialtjänsten i Jönköping i projektet. Efter några års försöksverksamhet utformades 2010 – 2011 en forskningsstudie i syfte att utvärdera behandlingseffekterna. Utvärderingen visade på lovande resultat för barnen avseende minskade symptom till följd av trauma och en förbättrad psykisk hälsa för såväl barn som föräldrar . Föräldrarnas uppfostringsmönster förändrades signifikant i en positiv riktning.

De positiva resultaten och den unika modellen som bygger på att hela familjen ingår i behandlingen är bakgrunden till att Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med forskarna ansökte om medel hos Statens folkhälsoinstitut för fortsatt spridning av modellen och för att genomföra en mer omfattande forskningsstudie.

Kort om KIBB behandlingsmodell

KIBB – Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel – är en behandlingsmodell för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit. KIBB bygger på att familjer i öppenvård, i grupp eller enskilt, får behandling i barn- respektive föräldragrupp. Behandlingen utförs av familjebehandlare och omfattar 16 tillfällen med en veckas intervall. Varje behandlingstillfälle har ett eller flera teman. Behandlingsteman för föräldragrupp är bl. a. effekter av våld, hur våld påverkar barn, föräldrastrategier att hantera ilska, aktivt lyssnande och trygghetsplan. . Exempel på behandlingsteman för barngrupp är, att uttrycka känslor och reducera ångest, coping för att hantera stress och samtal om upplevelser av våldet (traumaberättelser). Varje behandlingstillfälle avslutas gemensamt med barn, föräldrar och behandlare, för att integrera hur de kan träna nya färdigheter och strategier i praktiken.

Syftet med KIBB projektet

Syftet är att utbilda, implementera och utvärdera behandlingseffekterna av interventionen KIBB.

Certifiering av utbildare och nya behandlare i KIBB modellen

Inom projektet kommer sex behandlare att certifieras som utbildare i KIBB modellen med stöd av Melissa Runyon vid Cares Institute, New Jersey, USA. I certifieringen till utbildare ingår att genomföra en utbildning med nya behandlare. De nya behandlarna är anställda vid Barnahusen i Stockholm, Göteborg, Sundsvall, Västmanland, Södra Roslagen och Huddinge/Botkyrka. I utbildningen till KIBB behandlare ingår att genomföra behandlingsprogrammet med familjer som kommer till Barnahuset.

Uppföljning/utvärdering

Utvärderingen innebär en undersökning om KIBB som behandlingsmodell är mer effektiv än ”ordinarie behandling” för att bearbeta våldsupplevelser hos barn som varit utsatta för fysisk barnmisshandel. Vidare om behandlingen hjälpt föräldrar i att hantera frustration och ilska, om man fått hjälp att kunna använda positiva uppfostringsstrategier och om samspelet mellan barn och föräldrar förbättrats. Om detta projekt visar på fortsatt goda resultat planeras en spridning av metoden i hela landet.

I forskningsstudien ingår barn och föräldrar som fått del av KIBB behandling behandlingsgrupp (rekryterade med hjälp av pilotprojektgrupper och sex Barnahus) samt en kontrollgrupp (rekryterade genom Barnahus som inte erbjuder KIBB). I båda grupperna görs för – och eftermätningar samt en uppföljande mätning sex månader efter avslutad behandling. Varje Barnahus som ingår i projektet åtar sig att under projekttiden att lämna data till forskargruppen på familjer som gått igenom KIBB behandling.

Läs mer

 

Kontaktuppgifter

Projektledare Allmänna Barnhuset:
Bengt Söderström,
Tel. 08-400 126 75
E-post: bengt.soderstrom@allmannabarnhuset.se

Kontaktperson Linköpings universitet:
Professor Carl Göran Svedin,
E-post: carl.goran.svedin@liu.se

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här