BRA - Barns Rätt som Anhöriga

BRA-samtal – en modell för att säkerställa att anhöriga barn får komma till tals och få sina rättigheter tillgodosedda

Stiftelsen Allmänna Barnhuset startade 2011 ett utvecklingsarbete med namnet BRA, Barns Rätt som Anhöriga. BRA-samtal är en modell utformad för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd.

Se filmen om BRA-samtal:

Målgrupp är barn 7 till 18 år som har en förälder eller annan vuxen omsorgsperson med missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som avlider.

Utgångspunkt för utvecklingsarbetet är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter. Ledstjärna för utvecklingsarbetet är att se barnet som subjekt och aktör med rätt att få uttrycka sitt eget behov av information och stöd.

BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de pratar med föräldrar och barn för att uppmärksamma barnens rätt till information, råd och stöd. Syftet är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme. På lång sikt är målsättningen att stärka barn och ungas utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. 

En utbildning och ett utbildningsmaterial har tagits fram för BRA-samtal. Guide för BRA samtal innehåller en beskrivning av samtalsserien och modellens teoretiska utgångspunkter. Guiden kan endast beställas i samband med utbildning. Antologin Barns rätt som anhöriga – om att göra barn delaktiga kan beställas från hemsidan. BRA, Barns Rätt som Anhöriga är varumärkesregistrerat sedan 2016-03-17.

Det finns i dagsläget personal som är utbildade i BRA-samtal i Norrbotten, Jämtland och Härjedalen, Stockholm, Jönköping, Kronoberg, Halland samt Skåne. Alla regioner har i egna utbildare. Det finns ca 35 personer, spridda över landet, med kompetens att utbilda i BRA-samtal. Det går att beställa utbildning i BRA-samtal för grupper, max 24 personer. Utbildningen genomförs lokalt i samarbete med beställaren.

Under hösten 2017 planeras en öppen utbildning i BRA-samtal i Stockholm för enstaka personer och mindre grupper. Datum är ännu inte klara. Anmäl intresse till projektledare Åsa Lundström Mattsson.

Läs mer

Utvecklingsarbetet BRA

BRA-samtal Stiftelsen Allmänna Barnhusets modell

Informations broschyr om BRA-samtal

Kontaktperson

Åsa Lundström Mattsson 08-52463499 eller 073 5332553
asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här