Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

BRA - Barns Rätt som Anhöriga

BRA_logo_liggande_CMYK_magenta

En modell för att säkerställa att anhöriga barn får komma till tals och få sina rättigheter tillgodosedda

En bestämmelse från januari 2010 i hälso- och sjukvårdslagen stärker barnens rätt då den ger hälso- och sjukvårdens verksamheter och dess personal skyldighet att särskilt beakta barnets behov av information, råd och stöd när en förälder har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är missbrukare av alkohol eller annat beroende framkallande medel. Detsamma gäller när en förälder avlider.

Efter att bestämmelsen infördes har det funnits en osäkerhet både om hur barnen ska uppmärksammas och på vilket sätt de ska få information, råd och stöd. Barnhuset startade därför ett utvecklingsarbete 2011 med namnet BRA – Barns Rätt som Anhöriga för att ta fram en modell för hur personal i praktiken kan förverkliga lagens intentioner. Utgångspunkt, förutom hälso- och sjukvårdslagen, är barnets rättigheter enligt, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter.

BRA är en modell som riktar sig till barn 7-18 år och deras föräldrar. Förutom de anhörigskap som betonas i 2 g § HSL kan modellen även användas för barn som har föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. I BRA modellen ingår ett program för ett läger och en samtalsserie för barn och föräldrar.

Den långsiktiga målsättningen med Barnhusets utvecklingsarbete är att förebygga psykisk och fysisk ohälsa och stärka barn i deras utveckling. För de barn som tar del av modellen här och nu är målsättningen att erbjuda information och stöd samt öka deras delaktighet och handlingsutrymme i sina egna liv.

Efter piloten har utvecklingsarbetet koncentrerats på den individuella delen i modellen. BRA-samtal är ett stöd för hur personal kan prata med föräldrar och barn, ge information och vid behov länka vidare till andra insatser. Modellen kan användas av personal som arbetar inom hälso- och sjukvård, kommunal verksamhet samt idéburen sektor. BRA, Barns Rätt som Anhöriga är varumärkesregistrerat sedan 2016-03-17.

En utbildning och ett utbildningsmaterial har tagits fram för BRA-samtal. Läs mer om utvecklingsarbetet i antologin Barns rätt som anhöriga – om att göra barn delaktigaGuide för BRA samtal innehåller en instruktion till samtalsserien samt en kortfattad beskrivning av modellens teoretiska utgångspunkter och värdegrund. Guiden förmedlas enbart vid utbildning.

Utbildningen i BRA-samtal genomförs av dotterbolaget Stiftelsen Allmänna Barnhuset i Stockholm AB. Det går att beställa utbildning i BRA-samtal för grupper med max 24 personer. Utbildningen genomförs i samarbete med beställaren regionalt, där personalen som ska utbildas finns. Vid frågor om utbildning, kontakta projektledare Åsa Lundström Mattsson, se kontaktuppgifter nedan.

Under hösten 2017 planeras en öppen tvådagars utbildning i BRA-samtal i Stockholm, datum är ännu inte klara. Anmäl intresse till kontaktperson Åsa Lundström Mattsson.

 

 

Läs mer

Utvecklingsarbetet BRA

BRA-samtal Stiftelsen Allmänna Barnhusets modell

Broschyr till yrkesverksamma om BRA-samtal

Kontaktperson

Åsa Lundström Mattsson 08-52463499 eller 073 5332553
asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här