Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Att öka barn och ungdomars delaktighet och medverkan i den sociala barnavården

flickor som skrattar

En rikedom av idéer, modeller och förslag har tagits fram av personal från 37 kommuner

En långsiktig målsättning för projektets arbete har varit att säkra barn och ungdomars medverkan/delaktighet och inflytande i den sociala barnavården. Det innebär både att säkerställa barns delaktighet i ärenden som rör dem själva och att deras erfarenheter och synpunkter ska tas tillvara vid utveckling av verksamheten. Projektet avgränsades till det sociala barnavårdsarbetet (förhandsbedömning, utredning, beslut och genomförande av insats samt uppföljning).

De sju FoU-regioner som deltagit under utvecklingsarbetet har tagit fram olika förslag på hur barn och ungdomars delaktighet kan öka. Det gäller allt från att ta med ungdomar i arbetet med att utveckla miljön i besöks- och väntrum till att hitta vägar för barns röster ända fram till politiker.

Projektet och dess resultat har dokumenterats i form av en bok Barnen vill – Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Hyvönen & Alexandersson (2014).

Barnhuset bedrev 2011-2013 ett utvecklingsarbete tillsammans med 37 kommuner och sju FoU-regioner i Skåne, Fyrbodal, Kalmar, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Västernorrland. Syftet var att med utgångspunkt i aktuell lagstiftning, FN:s konvention om barnets rättigheter (artikel 12) och en evidensbaserad praktik, utveckla hållbara strukturer och arbetssätt för att öka barns och ungdomars delaktighet och inflytande i den sociala barnavården samt att pröva de nya arbetssätt och/eller strukturer som utvecklats i praktiken.

Projektet genomfördes i två faser. Den första fasen utgjordes av forskningscirklar. Syftet med cirklarna var att deltagarna under ledning av en forskare och/eller FoU-kontaktperson skull. En vetenskaplig ledare, Ulf Hyvönen, var engagerad i projektet. Två referensgrupper ingick, en med professionella och en med ungdomar från organisationen Maskrosbarn. Samarbetet med Maskrosbarn, som deltagit i flera interna konferenser och seminarier, har varit en viktig del i projektet.

Ladda ner regionala rapporter

Västernorrlandsmodellen

Ladda ner mallar till en modell för att tillvarata barn röster om mötet med socialtjänsten. Vid frågor kontakta Viktoria Skoog FoU Västernorrland, mobil:  +46 70 523 60 58
e-post: viktoria.skoog@kfvn.se
Västernorrlandsmodellen, informationsbrev till barn
Västernorrlandsmodellen, informationsbrev till vårdnadshavare
Västernorrlandsmodellen. Intervjuguiden
Västernorrlandsmodellen, barns brukarmedverkan. Årsrapport
Diplom med löv_kfvn_barns_möte_med_socialtjänst

Kontaktperson

Åsa Lundström Mattsson tel. 073 5332553
asa.l.mattsson@allmannabarnhuset

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här