Barnrättskommittén

Kommittén för barnets rättigheter (barnrättskommittén) består av 18 oberoende experter som övervakar genomförandet av konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) i de länder som ratificerat barnkonventionen.

Kommittén övervakar också genomförandet av de tre fakultativa protokoll som är knutna till konventionen; om barns inblandning i väpnade konflikter, om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi och det fakultativa protokoll som gör det möjligt för enskilda barn att lämna in klagomål om specifika kränkningar av deras rättigheter enligt konventionen och dess första två tilläggsprotokoll.

Alla stater som har ratificerat barnkonventionen är skyldiga att regelbundet lämna rapporter till kommittén om hur rättigheterna genomförs. Staterna skall lägga fram en första rapport två år efter att de anslutit sig till konventionen och därefter överlämna periodiska rapporter vart femte år. Kommittén granskar varje rapport och rapporterar sina farhågor och rekommendationer till konventionsstaten i form av ”Concluding Observations”. Läs mer

Kommittén granskar också de rapporter som måste lämnas in av stater som har anslutit sig till de första två fakultativa protokollen till konventionen om barns inblandning i väpnade konflikter och om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.

Kommittén sammanträder i Genève och har vanligtvis tre sammanträden per år bestående av en tre veckors plenum och en veckas pre-session.

Allmänna kommentarer

Kommittén publicerar också sin tolkning av barnkonventionen i så kallade allmänna kommentarer om tematiska frågor och organiserar dagar av allmän diskussion.Hittills har barnrättskommittén publicerat sjutton allmänna kommentarer på olika teman. Kommentarerna 1-17 finns på svenska

För mer information om arbetet i kommittén för barnets rättigheter klicka här

Sveriges rapporter till barnrättskommittén

Vart femte år ska alla stater som har ratificerat barnkonventionen lämna en rapport till barnrättskommittén. I Sverige är det regeringen som ansvarar för att ta fram rapporten till barnrättskommittén om vad Sverige gör för att leva upp till barnkonventionens krav.

Läs Sveriges alla rapporter till barnrättskommittén

Även om det bara är regeringen som är skyldig att rapportera så ser barnrättskommittén gärna att det kommer in så kallade skuggrapporter från andra organisationer och grupper i samhället till exempel frivilligorganisationer.

Barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige

Efter det att Sverige har lämnat in sin rapport hålls en offentlig utfrågning där representanter från Sveriges regering får svara på frågor om rapporten. Därefter lämnar barnrättskommittén slutsatser och rekommendationer (Concluding Observations) med synpunkter på barnkonventionens genomförande, vilka förbättringar de önskar och om de ser några brister och goda exempel.

Här kan du läsa kommitténs senaste rekommendationer till Sverige (originalet på engelska)

Här kan du läsa kommitténs senaste rekommendationer till Sverige på svenska

Läs kommitténs alla rekommendationer till Sverige

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser