Information om forskningsbidrag

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut rör forskning om barn- och ungdomar i utsatta livssituationer, till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov.

Information om ansökan för forskningsbidrag

Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljar medel för ett år i taget. I de fall ansökan avser ett flerårsprojekt krävs alltså att en ny ansökan skickas in nästkommande år för fortsatt finansiering. Detta innebär att det sökta beloppet ska omfatta det år som medlen avser finansiera.

Beslut för aktuella ansökningar för forskningsanslag fattades den 15 juni 2018. Den 20 juni 2018 skickades beslut om anslag eller avslag på ansökan ut till samtliga sökande. Har du ej meddelats beslut, vänligen kontakta forskningshandläggare, Emma Tengwall.

Forskning prioriteras som

  • Har ett tydligt barnperspektiv
  • Förväntas vara till nytta för det praktiska arbetet med barn i utsatta livssituationer
  • Tillför ny kunskap eller nya metoder med relevans för arbete med barn i utsatta livssituationer

Information om aktuell ansökningsperiod

Aktuell ansökningsperiod är nu över och var öppen 15 januari – 15 april. Nästa omgång öppnas under början av 2019 och kommer att informeras om på denna sidan och övriga forskningssidor på Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida.

Läs mer om riktlinjerna för forskningsanslag

En viktig del i Barnhusets verksamhet är att skapa en dialog mellan forskare och praktiker. Vi arrangerar konferenser och seminarier på olika orter i landet, ofta i samarbete med socialtjänstens FoU-enheter men även med andra aktörer med syfte att sprida kunskap från den forskning Barnhuset finansierat.

En del av de forskningsprojekt som Barnhuset beviljat ekonomiskt stöd finns rapporterade på vår webbplats. Se främst vår forskningsdatabas eller våra böcker och rapporter.