Vill ni delta i Barnhusets nystartade projekt?

Vill ni delta i Stiftelsen Allmänna Barnhusets nystartade projekt om behandling för barn som utsatts för våld och/eller övergrepp?

Vi söker nu projektområden som vill delta i ett nystartat och spännande projekt. Syftet med projektet är att höja utbudet och kvaliteten vad gäller stöd och rehabilitering för barn som misstänks vara utsatta för sexuell exploatering, sexuella övergrepp eller annat våld. Projektet finansieras av regeringen.

Projektet tar sin utgångspunkt i att alla barn som utsatts för våld eller andra övergrepp har rätt till en bedömning och efter behov rätt till stöd och rehabilitering oavsett var de bor i Sverige. Ett av fem barn utsätts för ett sexuellt övergrepp innan de fyllt arton år och forskning visar att enbart en liten andel av de barn som utsatts för sexuella övergrepp fått tillgång till professionellt stöd eller behandling, trots att den psykiska ohälsan i gruppen är stor. Många barn uppger att de velat ha stöd och behandling men inte sökt. De barn som riskerar att utveckla de allvarligaste symtomen är de barn som utsätts för många olika av traumatiska händelser eller som utsätts vid upprepade tillfällen, så kallad polyviktimisering.
Läs mer i skriften Det gäller en av fem.

För att barn som utsatts för våld eller övergrepp i Sverige ska få tillgång till det stöd och den rehabilitering som de har rätt till krävs:

  • Information till barn och föräldrar om stöd och behandling när en misstanke om brott mot barnet utreds. De behöver få veta vad stöd och behandling kan ge, och vilka alternativ som finns. De behöver också få information om vilka symtom som kan uppstå efter att barn utsatts för våld eller övergrepp så att de vet när det är dags att söka stöd.
  • En fungerande stöd- och vårdkedja och en insatstrappa för målgruppen där barn och deras närstående erbjuds stöd och behandlingsform utifrån en individuell bedömning.
  • Möjlighet för barn och föräldrar att söka och få stöd och behandling när behov uppstår längre fram (till exempel efter avslutad rättsprocess eller när nya symtom uppstår).

Projektet löper fram till december 2018. Tre projektområden kommer att väljas ut. Ett område kan bestå av upptagningsområdet för ett Barnahus, men att den lokala samverkan organiserats i ett Barnahus är inget krav. Engagemang och intresse från ledningen i ingående kommuner och landsting är en förutsättning för deltagande.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset samarbetar med det nystartade nationella kunskapscentret vid Linköpings universitet, Barnafrid, i projektet. Barnhuset och Barnafrid bidrar med:

  • Projektledning
  • Aktuell kunskap om sexuella övergrepp och våld mot barn, samt kunskap om bedömningsinstrument och behandlingsmetoder för målgruppen
  • Lokala lärandeseminarier för en bred målgrupp
  • Delfinansiering av lokal samordnare
  • Stöd till lokala kartläggningar
  • Utvärdering av projektet
  • Dokumentation och spridning av resultaten

Projektområdena förbinder sig att avsätta arbetstid för den lokala samordnaren (förutom den tid projektet bidrar med) och att aktivt delta i arbetsgrupp, lokala kartläggningar, lärandeseminarier, utvärdering med mera.

Vi ser gärna att ni hör av er med frågor eller för att anmäla intresse för att delta.

Bengt Söderström, handläggare 0768-00 68 53 eller bengt.soderstrom@allmannabarnhuset.se

Åsa Landberg, projektledare, 0768-09 56 07 eller asa.landberg@allmannabarnhuset.se