Våld i nära relationer bland familjer som söker barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

Förekomst och behandlares erfarenheter med att identifiera våldet . En artikeln om att fråga rutinmässigt om våld inom BUP publicerats i J Fam Violence. 

Projektansvarig: Ole Hultmann, psykolog, doktorand, BUP-mottagning Gamlestaden, Västra Götalandsregionen, Psykologiska Institutionen, Göteborgs unviersitet.

Här kan du ladda ner artikeln som pdf Hultmann 2014 Asking routinely about violence 

Det övergripande syftet med projektet var att utvärdera effekten av två olika behandlingsmetoder för barn som upplevt våld i hemmet; Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF CBT) för barn inom BUP som upplevt våld mot mamma och familjebehandling inom BUP samt att undersöka om det finns undergrupper där bättre effekt uppnås av den ena av metoderna. Syftet är att lyfta fram barns upplevelser av våld som ett eget kompetensområde inom BUP.

Det finns ytterst få studier rörande andelen BUP patienter som upplevt våld i familjen. Den inventering som gjorts på alla nya patienter år 2007 på en öppenvårdsmottagning i Göteborg tyder på att en relativ hög andel av patienterna upplevt våld i sin familj (20 30 %).
Flera kliniker har nu riktlinjer som säger att behandlarna i större utsträckning än hittills ska fråga om barnet varit utsatt för våld i familjen, t ex genom den telefonintervju som flera barnpsykiatriska kliniker börjat använda på senare år (Brief Child Family Phone Interview). För att dessa riktlinjer ska få genomslag krävs det att behandlarna inom BUP är trygga med att de har kompetens, och tillgång till verkningsfulla metoder, för att hjälpa de barn som identifieras som våldsutsatta.

I dag finns ingen kontrollerad studie vare sig nationellt eller internationellt vad avser behandling inom BUP av barn som upplevt våld i familjen.